دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 50، دی 1399، صفحه 539-401 
فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز نظام‌های زراعی و باغی بردسکن

صفحه 423-444

10.22067/jpp.2021.32698.0

اسماعیل ابراهیمی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ فرشید معماریان


بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در زراعت زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

صفحه 457-472

10.22067/jpp.v34i4.86545

طیبه حاجی رضایی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ مهدی مین باش معینی