دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 50، زمستان 1399، صفحه 539-401 
3. فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز نظام‌های زراعی و باغی بردسکن

صفحه 423-444

10.22067/jpp.2021.32698.0

اسماعیل ابراهیمی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ فرشید معماریان


5. بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در زراعت زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

صفحه 457-472

10.22067/jpp.v34i4.86545

طیبه حاجی رضایی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ مهدی مین باشی معینی


10. ارزیابی تأثیر مقدار ماده آلی خاک بر عمق آبشویی ایمازتاپیر

صفحه 527-539

10.22067/jpp.2020.32839.0

زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ طاهر عجمی