دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 49، مرداد 1399، صفحه 399-287 
بهینه‌سازی روش‌های مولکولی شناسایی نماتد عامل ریشه‌گره‌ای (Meloidogyne javanica)

صفحه 309-324

10.22067/jpp.v34i3.84588

رحمان کشاورز کوهجردی؛ علی پاک نیت جهرمی؛ مهرزاد هنرور؛ مجید پاک نیت جهرمی


تأثیر Bacillus cereus و Bacillus subtilis بر بیماری‌زایی Meloidogyne javanica در سه رقم هلو در شرایط گلخانه

صفحه 337-346

10.22067/jpp.v34i3.87579

اکرم عبداللهی ارجنکی؛ ناصر پنجه که؛ علی اکبر فدایی تهرانی؛ محمد سالاری؛ عبدالحسین طاهری


مقاله کوتاه پژوهشی

مورچه‌های (Hymenoptera: Formicidae) همیار با شپشک Paracoccus ficus در انجیرستان‌های استان فارس

صفحه 357-360

10.22067/jpp.v34i3.85862

مهدی اسفندیاری؛ شیما محمدی؛ مسلم جعفری؛ معصومه مقدم


مقالات پژوهشی

اثر روغن‌های گیاهی بر کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu.)

صفحه 361-371

10.22067/jpp.v34i3.30343

حسین حمامی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی پارسا؛ محمد بنایان اول؛ اسکندر زند