مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
جلد 36 شماره 4 سال 1401

محسن الهی نژاد؛ قربانعلی اسدی؛ رضا توکل افشاری


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
جلد 36 شماره 4 سال 1401

حسین مددی؛ طیبه السادات مهدوی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
جلد 36 شماره 4 سال 1401

میدیا احمدی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ محسن مهرور


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
جلد 36 شماره 4 سال 1401

مهدی اسماعیل تبار؛ فائزه زعفریان؛ شهرام نظری؛ رحمت عباسی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
جلد 36 شماره 4 سال 1401

رویا پلخانی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
جلد 36 شماره 4 سال 1401

اکبر علی وردی؛ علی قنبری؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
جلد 36-4 1401

زهره مرادی؛ محسن مهرور


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
جلد 36- 4 1401

ابراهیم ممنوعی؛ ناصر باقرانی ترشیز؛ علی رضا عسکری کلستانی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
37-1

علی لشکری؛ مهدی راستگو؛ مهدی مین باش معینی؛ علی قنبری؛ محمد حسن راشد محصل


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
37-1

حسین خباز جلفایی؛ حجت اله ربانی نسب؛ امیر ارجمندیان


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
37-1

اعظم مهرگان نیا؛ سید عبدالرضا کاظمینی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
37-1

الهام محجل فرشباف؛ رضا فرشباف پورآباد؛ شبنم عاشوری


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401
37-1

اصغر حسینی نیا؛ حسین بیات