کلیدواژه‌ها = آللوپاتی
سنجش دگرآسیبی برخی از گیاهان با استفاده از روش ساندویچ

دوره 32، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 91-99

10.22067/jpp.v32i1.62135

سمیه امینی؛ خدایار همتی؛ حسن نوروزی


بررسی تحمل ارقام یونجه (Medicago sativa L.) به سس (Cuscuta campestris L.)

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 226-233

10.22067/jpp.v28i2.39996

امین کریم زاده؛ سعیده ملکی فراهانی؛ فریبا میقانی؛ محمدحسین فتوکیان