بررسی تحمل ارقام یونجه (Medicago sativa L.) به سس (Cuscuta campestris L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به پیامدهای منفی کنترل شیمیایی علف‌های‌هرز در بوم‌نظام‌های زراعی، شناسایی ارقام زراعی متحمل به علف‌های‌هرز، اهمیت زیادی در مدیریت غیرشیمیایی دارد. از این رو در پژوهش حاضر تحمل چند رقم یونجه نسبت به علف‏هرز انگل سس ارزیابی شد. برای این منظور، آزمایشی در سال 1389در مزرعه و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد. آزمایش مزرعه‏ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت خرد شده در زمان در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش 12 رقم یونجه بود که در میان آنها، ارقام محلی همدانی وفائو به ترتیب حساس‌ترین ومتحمل‌ترین رقم به سس بودند. بنابراین در ادامه، در بررسی‏های‌آزمایشگاهی اثر عصاره آبی بذر این دو رقم یونجه بر جوانه‌زنی بذر سس بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. فاکتورها شامل دو رقم یونجه (متحمل و حساس) وغلظت عصاره آبی بذر آنها در 5 سطح صفر (آب مقطر)، 25، 50 ، 75 و 100 درصد بودند. نتایج نشان داد که اثر غلظت‌های این عصاره‏ها بر جوانه‌زنی بذر سس معنی‌دار نبود، اما اثر رقم و اثر متقابل رقم و غلظت عصاره بر این صفت معنی‌دار بود. با افزایش غلظت عصاره آبی بذر یونجه فائو، جوانه‌زنی بذر سس کاهش یافت، در حالی که در یونجه محلی همدانی روند معکوسی دیده شد. بنابراین، احتمالا ترکیباتی در بذر یونجه محلی همدانی وجود دارد که محرک، اما ترکیبات موجود در بذر یونجه فائو (متحمل به سس) بازدارنده جوانه‏زنی بذر سس هستند. دستیابی به نتیجه قطعی نیاز به انجام آزمایش‏های تکمیلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars Tolerance to Dodder (Cuscuta campestris L.)

نویسندگان [English]

  • A. Karimzadeh
  • S. Maleki Farahani
  • F. Meighani
  • M.H. Fotokian
چکیده [English]

Weed chemical control has negative results on agroecosystems. Therefore, identification of cultivars tolerant to weeds has importance in nonchemical management. So, in this study, the tolerance of some alfalfa cultivars was studied to dodder. Anexperiment was conducted at research farm and laboratory of Shahed University in 2011. The farm experiment was done as split plot in time in randomized complete block design with three replicates. The treatments were included 12 alfalfa cultivars. The results showed that Local Hamedani and Fao were most sensitive and tolerant cultivars, respectively. Therefore, in laboratorial experiments, the effect of seed aqueous extract of Local Hamedani and Fao cultivars was evaluated on dodder seed germination. The experiment was conducted as factorial in randomized complete block design. The factors were seed extract of tolerant and susceptible cultivars of alfalfa at 5 levels, including zero (distilled water), 25, 50, 75 and 100 percent concentration. The results indicated that the effect of different concentrations of the extract was not significant on dodder seed germination, but the effect of cultivar and interaction of cultivar and concentration were significant on dodder seed germination. Dodder seed germination decreased as Fao seed extract concentration increased while a reverse trend was seen in Local Hamedani cultivar. In general, it seemed that Local Hamedani cultivar has some substances in seed that could stimulate dodder germination however there was not seen such a result in Fao, the tolerant variety. Complementary experiments are decisive to attain accurate results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa
  • Allelopathy
  • extract
  • Polyethylene glycol
  • Seed
CAPTCHA Image