بررسی اثر عصاره آبی مریم‌گلی (Salvia officinalis) و درمنه (Artemisia sieberi) روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده از ویژگی آللوپاتی گیاهان، با کاهش مصرف علف کش‌های شیمیایی، نقش مهمی در مدیریت علف های هرز دارد. بنابراین، اثر آللوپاتیک عصاره های مریم گلی و درمنه در غلظت های صفر، 5، 10، 15 و 20درصد روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس در شرایط کنترل‌شده بررسی گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر غلظت عصاره روی طول ریشه چه و ساقه چه و نسبت طول آن‌ها و وزن تر و خشک گیاهچه و اثرمتقابل بین نوع و غلظت عصاره روی درصد، سرعت و شاخص جوانه زنی معنی دار شد. بیشترین درصد (50/62 درصد) و سرعت (40/10درصد در روز) جوانه زنی تاج خروس در تیمار شاهد و کمترین درصد (10درصد) و سرعت (70/1درصد در روز) جوانه زنی در غلظت 20 درصد از عصاره های مریم گلی و درمنه مشاهده شد. بالاترین شاخص جوانه زنی (40/1) در اثر 5 درصد عصاره درمنه و کمترین شاخص در اثر 20 درصد از عصاره‌های مریم گلی (36/0) و درمنه (42/0) حاصل شد. طویل ترین (59/4 و 17/0‌سانتی متر) و کوتاه ترین (63/1 و 12/0 سانتی متر) ریشه چه و ساقه چه و بالاترین (28) و پایین ترین (60/13) نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، و همچنین بیشترین (78/2 و 39/0 گرم) و کمترین (11/0 و 02/0 گرم) وزن تر و خشک گیاهچه ها به ترتیب در تیمار شاهد و غلظت 20 درصد مشاهده شد. به طور‌کلی عصاره های مریم گلی و درمنه باعث کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروش شدند، هرچند اثر منفی عصاره مریم گلی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Water Extracts of Salvia officinalis and Artemisia sieberi on Seed Germination and Seedling Growth of Amaranthus retroflexus

نویسندگان [English]

 • A. Pirzad
 • V. Ghasemian
 • R. Seyed Sharifi
 • M. Sedghi
 • H. Hadi
چکیده [English]

Allelopathic plants, because of reduction in herbicide uses, are important in weed management. The allelopathic effects of sage Salvia officinalis and white Wormwood Artemisia sieberi water extract were evaluated on germination and seedling growth of Redroot Pigweed Amaranthus retroflexus at concentration of 0, 5, 10, 15, and 20% in controlled conditions. ANOVA revealed that the extract concentration has significant effect on root and shoot length, root/shoot length, fresh and dry seedling weights. The significant interaction effect of extract source  concentration was seen on percentage, rate and index of germination. The maximum percent (62.50 %) and rate (10.40 % per day) of redroot pigweed germination were observed at control treatment and the minimum percent (10 %) and rate (1.70 % per day) of germination were obtained from 20 % of sage and white wormwood extracts, respectively. The highest germination index (1.40) was obtained from 5 % extract of white wormwood and the lowest value (0.40) from 20 % extracts of sage and white wormwood. The longest (4.59 and 0.17 cm) and shortest (1.63 and 0.12 cm) root and shoot, and the highest (28) and lowest (13.60) of root/shoot length, the maximum (2.78 and 0.39 g) and minimum (0.11 and 0.02 g) seedling fresh and dry weights were obtained from 0 and 20 % of extracts, respectively. Sage and white wormwood extracts caused in reduction of seed germination and seedling growth of redroot pigweed. Generally, the negative effect of sage extract was greater than white wormwood on studied traits

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allelopathy
 • Redroot Pigweed
 • Root
 • Sage
 • Shoot
 • White Wormwood
CAPTCHA Image