دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 35، فروردین 1396 
استخراج و شناسایی متابولیت‌های ثانویهTrichoderma atroviridae (6022) و بررسی اثرات ضدقارچی آنها

صفحه 131-141

10.22067/jpp.v31i1.55861

مائده شهیری طبرستانی؛ کامران رهنما؛ محسن جهانشاهی؛ سعید نصرالله نژاد؛ محمدحسین فاطمی