نویسنده = محسن یزدانیان
تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر نشوونما و تولیدمثل مگس میوه‏ی مدیترانه‏ای Ceratitis capitata (Dip.; Tephritidae)

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 467-475

10.22067/jpp.v27i4.29892

زکیه احمدی؛ علی افشاری؛ شعبانعلی مافی پاشاکلائی؛ محسن یزدانیان


بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

دوره 24، شماره 3، آذر 1389

10.22067/jpp.v24i3.7624

رضا فرشباف پورآباد؛ لیلا رشیدی؛ مصطفی ولیزاده؛ محسن یزدانیان؛ داود محمدی


اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن

دوره 24، شماره 2، شهریور 1389

10.22067/jpp.v24i2.4134

محسن یزدانیان؛ رضا فرشباف پورآباد؛ محمدرضا رشیدی؛ مصطفی ولیزاده؛ نادره رشتچی زاده؛ امیرمنصور وطنخواه؛ علی اصغر حمیدی