بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

چکیده
در سالهای اخیر استفاده از مهار کننده‌های آنزیمی در گیاهان تراریخته به دلیل بهبود مقاومت گیاهان در برابر حشرات و کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی و امنیت بالای آنها نسبت به عوامل کنترل بیولوژیک اهمیت زیادی پیدا کرده است. داشتن اطلاعات در مورد ویژگی‌های آنزیم‌های گوارشی اولین گام در جهت استفاده از مهارکننده‌های آنها برای استفاده در برنامه‌های کنترل آفات می‌باشد. در این مطالعه برخی ویژگی‌های آنزیم آلفا- آمیلاز گوارشی شب‌پره هندی، شامل pH بهینه، دمای بهینه، پایداری آنزیم و همچنین فعالیت آنزیم در سنین مختلف لاروی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین فعالیت آنزیم در دو جنس نر و ماده حشرات کامل مورد مقایسه قرار گرفت. حشرات در شرایط کنترل شده‌ی دمای2±26 درجه‌ سانتی‌گراد، رطوبت نسبی50% و دوره نوری 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی) پرورش یافتند. تمام آزمایشات در چهار تکرار پیاده شدند. فعالیت آنزیم در محدوده دمایی 25 الی 45 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار گرفتند که دمای بهینه فعالیت آنزیم برای هر دو جنس نر و ماده 37 درجه سانتی‌گراد بود. کمترین میزان فعالیت آنزیم در دمای 25 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد. روند فعالیت آنزیم در هر دو جنس در دماهای مختلف مورد مطالعه مشابه بود. آنزیم در محدوده pH های 10- 5 فعال بوده و روند فعالیت آنزیم در محدوده مورد مطالعه برای هر دوجنس نر و ماده مشابه بود. بهینه فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز در pH برابر 5/5 برای هر دو جنس مشاهده شد. حداقل فعالیت آنزیم برای حشرات نر و ماده در pH های 5/8 و 5/7 مشاهده شد. فعالیت آنزیم در حشرات نر و ماده متفاوت بوده و در جنس ماده آنزیم فعالتر از جنس نر بود. این مطالعه همچنین نشان داد که نگهداری آنزیم در دمای 4 درجه سانتی‌گراد به مدت 40 روز تاثیری در کاهش فعالیت آنزیم نداشت. فعالیت آنزیم در سنین مختلف لاروی از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نشان داد و بیشترین فعالیت آنزیم در سن پنجم لاروی مشاهده شد و بین سنین سوم و چهارم از نظر آماری اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

واژه های کلیدی: آلفا-امیلاز، شب پره هندی، pH، دما، نر و ماده

عنوان مقاله [English]

Evaluating Some Properties of Indian Moth Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) alpha-amylase

نویسندگان [English]

  • Reza Farshbaf Pour Abad
  • Leila Rashidi
  • Mostafa Valizadeh
  • Mohsen Yazdanian
  • Davoud Mohammadi
Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Because of relation between digestive enzyme activity and feeding of insects that directly is in relation with the damage of insects; studying digestive enzyme systems is important in finding new control methods based on inhibiting digestive enzyme activity. Recently using transgenic plants containing enzyme inhibitors is important in improving resistance of crops to pests because of safety of them to environment and biological control agents and also side and harm effects of conventional insecticides. Information about properties of digestive enzymes is first step for using their inhibitors as a control method. In this study some properties of Plodia interpunctella alpha- amylase including optimum pH; temperatures; stability and enzyme activity in different larval stages were investigated. Insects were reared in controlled condition of 26 2˚C; relative humidity of 50% and 16:8 (L:D) h photoperiod. All experiments carried out in 4 replications. Enzyme activity in temperature range of 25- 45˚C were studied; the optimum temperature was 37˚C for both male and female insects. The least enzyme activity was observed in 25˚C. The activity trend for both sexes in different temperatures was same. Alpha-amylase was active in pH ranges of 5-10; and the trend of enzyme activity in different pHs in both sexes was same. Optimum pH for enzyme activity in male and female insects was 5.5. The lease enzyme activity for male and female insects was in pHs of 8.5 and 7.5 respectively. Enzyme activity in male and female insects was statistically different and its activity in female insects was more than males. This study also showed that the enzyme was stable in 4˚C for 40 days. Enzyme activity in different larval stages was statistically different. The most enzyme activity was observed in 5th larval stage; and differences between enzyme activity in 3rd and 4th larval stages was not significant.

Key words: Alpha-amylase, Indian moth, pH, Temperature, Male and female

CAPTCHA Image