نویسنده = مهدی مدرس اول
(مقاله کوتاه پژوهشی)اولین گزارش زنبور (Hym: Vespidae: Eumeninae) Morawitz, 1895)) Allodynerus dignotus از ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 486-488

10.22067/jpp.v26i4.18442

مریم صالحی فرد؛ مهدی مدرس اول؛ جوزف گوزن لیتنر


معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران

دوره 24، شماره 3، آذر 1389

10.22067/jpp.v24i3.7635

محبوبه رحیمی مقبلی؛ مهدی مدرس اول؛ دیوید ردی


معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1389

10.22067/jpp.v24i2.4141

محبوبه رحیمی مقبلی؛ مهدی مدرس اول؛ جواد کریمی