معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Prostigmata: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه‌های خانواده اریوفیده همگی گیاه‌خوار و عده‌ای از آنها از آفات مهم گیاهی هستند. از سویی، تعدادی از آنها به دلیل تک‌خواری و سایر ویژگی‌های زیستی و بوم شناختی دارای پتانسیل به‌کارگیری در کنترل بیولوژیک علف‌های هرز هستند. به منظور شناسایی کنه‌های خانواده اریوفیده فعال روی علف‌های هرز بوم‌نظام‌های کشاورزی در فصول زراعی سال‌های 1389 و 1390ضمن بازدید از مناطق مختلف استان خراسان رضوی اقدام به نمونه‌برداری از گونه‌های مختلف علف‌های‌هرز یک‌ساله و پایای پهن‌برگ و گرامینه در باغات، مزارع و زمین‌های بایر گردید. در نتیجه، تعداد دوازده گونه متعلق به چهار جنس از کنه‌های این خانواده از روی دوازده میزبان گیاهی مختلف متعلق ‌به هشت خانواده گیاهی به شرح زیر جمع‌آوری و شناسایی شدند. در این فهرست، گونه‌هایی که با علامت ستاره (*)مشخص شده‌اند، برای ایران جدید می‌باشند.Aceria acroptiloni Shevchenko and Kovalev, 1974 از روی تلخه؛A. anthocoptes (Nalepa, 1892) از روی خارلته؛A. chenopodia Xue et al., 2009 از روی سلمه؛A. lactucae (Canestrini, 1893) از روی کاهو وحشی؛A.malherbae*Nuzzaci, 1985از روی پیچک صحرایی؛Xue et al., 2009mashhadiensisA.از روی هفت‌بند؛ A. pulicaris Xue et al., 2011 از روی پولیکاریا؛ A.salsolae* de Lillo and Sobhian, 1996 ازروی علف شور؛A. tosichella Keifer, 1969 از روی دم‌روباهی؛Eriophyes rotundae Mohanasundaram, 1983 از روی اویارسلام؛Aculops maroccensis Keifer, 1972 از روی پونه وحشی وTetra lycopersici Xue & Hong, 2005از روی تاجریزی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing some Eriophyid Mites (Acari: Prostigmata: Eriophyidae), associated with Weeds in Razavi Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • H. Sadeghi Namaghi
  • M. Modarres Awal
چکیده [English]

The majority of eriophyid mites are phytophagous and some of them are important pests of plants. However, due to host specificity and other bioecological characteristics seen in members of this family, they are considered as important biocontrol agents of weeds. In order to identify the eriophyid mites associated with important weeds in agroecosystems in Razavi Khorasan province, during 2010 and 2011 different agricultural areas were visited and a variety of broadleaf and gramineous, annual and perennial weeds from orchards, cultivated fields and roadsides were sampled. As a result, 12 species belonging to four genera of the Eriophyidae family were collected from12 different host plants belonging to eight plant families and identified as listed below. In this list, species marked with (*) are new for Iran. Aceria acroptiloni Shevchenko & Kovalev, 1974; A. anthocoptes (Nalepa, 1892); A. chenopodia Xue et al., 2009; A. lactucae (Canestrini, 1893); A.malherbae* Nuzzaci, 1985;A. mashhadiensis Xue et al., 2009;A. pulicaris Xue et al., 2011; A.salsolae* de Lillo and Sobhian, 1996; A. tosichella Keifer, 1969;Eriophyes rotundae Mohanasundaram, 1983;Aculops maroccensis Keifer, 1972; Tetra lycopersici Xue & Hong, 2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eriophyidae
  • Weeds
  • Biological control
  • Herbivore mites
CAPTCHA Image