نویسنده = علی اصغر پورمیرزا
اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum

دوره 25، شماره 4، دی 1390

10.22067/jpp.v25i4.11859

سمیه قاسم زاده؛ علی اصغر پورمیرزا؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ شبنم عاشوری