اثر دور کنندگی سیرینول روی لارو و حشرات کاملTribolium castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) و Oryzaephilus surinamensis (L.) (Col.: Cucujidae) با سه روش آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال ها ی اخیر مصرف تعداد زیادی از سموم تدخینی کنار گذاشته شده و فقط متیل بروماید و فستوکسین بطور گسترده برای ضد عفونی محصولات و فضاهای انباری بکار می روند. کاربرد این دو سم تدخینی نیز به خاطر مسایل بهداشتی، محیطی و احتمال بروز مقاومت در حشرات محدود شده است. تحت چنین شرایطی نیاز به تحقیق برای یافتن یک روش ایمن، مناسب، با دوام و اقتصادی ضروری است. از آن جا که استفاده از دور کننده ها می تواند یکی از روش های مناسب در کنترل آفات انباری به حساب آید، در این تحقیق، قدرت دور کنندگی سیرینول (امولسیون سیر) روی لاروها و حشرات کامل Tribolium castaneum و Oryzaephilus surinamensis مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور لاروها و حشرات کامل دو گونه ی مذکور با سه روش پتری-دیش، لوله ی اولفکتومتر Y- شکل و لیوان های متخلخل که از روش های متداول ارزیابی دور کنندگی مواد هستند، در معرض غلظت های 0، 5/0، 1، 5 و 10 درصد از سیرینول قرار گرفتند و میزان دور کنندگی این ماده روی لاروها و حشرات کامل محاسبه گردید. بیشترین میزان دور کنندگی سیرینول در روش پتری-دیش در مورد لاروها و حشرات کامل هر دو گونه آفت مربوط به غلظت 10 درصد بود و برای لاروهای T. castaneum و O. surinamensis طی 12 ساعت به ترتیب برابر با 44/70 و 52/74 درصد گردید. میزان دورکنندگی سیرینول برای حشرات کامل T. castaneum و O. surinamensis در مدت زمان 72 و 48 ساعت برابر با 51/81 و 52/74 درصد بود. بیشترین میزان دور کنندگی با استفاده از لوله ی اولفکتومتر Y- شکل در مورد حشرات کامل T. castaneum و O. surinamensis ، به ترتیب برابر با 11/71 و 66 درصد و مربوط به غلظت 10 درصد و زما ن های 24 و 14 ساعت بود. با استفاده از لیوان های متخلخل حداکثر میزان دور کنندگی برای حشرات کامل شپشه ی آرد و دندانه دار به ترتیب برابر با 15/46 و 78/39 درصد و در غلظت 10 درصد و زمان 12 ساعت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies on Repellency of Sirinol on Tribolium castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) and Oryzaephilus surinamensis (L.) (Col.: Cucujidae) with three Exposure Methods under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Ghane Jahromi
  • Mohammad hasan Safaralizadeh
چکیده [English]

In recent years a large number of pesticides used in the warehouses fumigation have been abandoned, and only methyl bromide and phostoxine are widely used for fumigation of foodstuffs and storage spaces. Due to possibility of health impairment, environmental contamination and resistance enhancement of insects, the use of these two fumigants is under scrutiny and restriction. Under such circumstances the need for to find out a safe, convenient, durable and economically sound control method is of out most important. There is widely held that the application of repellents could be a useful control measure in foodstuff storages. In this line, the repellency of Sirinol (garlic emulsion) was assayed on Tribolium castaneum (Herbst) and Oryzaephilus suinamensis (L.). To this end, larvae and adults of T. castaneum and O. surinamensis using three exposure methods viz, Petri-dishes, olfactometer Y- shape tube and porous cups that are the evaluation of ordinary methods of repellency, were exposed to 0, 0.5, 1, 5 and 10 percent concentration of Sirinol. In Petri-dishes technique using 10% concentration of Sirinol, the maximum repellency rate occurred for larvae and adults of both species at 12 h, which were articulated 70.44% and 74.52 %, respectively. The Sirinol’s repellency rate for adults of T. castaneum and O. surinamensis was 81.51%, and 74.5% at 72 and 48 h, in a similar order. The maximum repellency of Sirinol using olfactometer Y- shape tube was detected 71.11 and 66% for adults of T. castaneum and O. surinamensis at concentration of 10% and 24. 14 h. For porous cups technique, maximum repellency rate for adults of both test insects was observed for concentration of 10% and 12 h, and it was 46.15% for T. castaneum and 39.78% for O. surinamensis, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sirinol
  • Methyl bromide
  • Fumigant
  • Red flour beetle
  • Saw toothed grain beetle
CAPTCHA Image