کلیدواژه‌ها = Rhizoctonia solani
بررسی واکنش هشت رقم جو به Rhizoctonia solani AG-8 عامل پوسیدگی ریشه و طوقه

دوره 29، شماره 4، دی 1394، صفحه 490-498

10.22067/jpp.v29i4.22280

میثم یزدانی کوهانستانی؛ عبدالحسین جمالی زواره


پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani

دوره 27، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-10

10.22067/jpp.v27i1.22147

فاطمه آزاد دیسفانی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم