نویسنده = خلیل طالبی جهرمی
اثر اسانس گندواش روی آنزیم‌های سم زدای کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

دوره 26، شماره 3، آذر 1391، صفحه 233-242

10.22067/jpp.v26i3.15472

مریم مهدوی مقدم؛ محمد قدمیاری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ نرگس معماری زاده