بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی تخمریزی عصاره مغز و پوست دانه گیاه Ginkgo biloba L. روی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch.

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تأثیرات کشندگی و بازدارندگی تخمریزی عصاره اتری دو بخش پوست و مغز دانه گیاه جینکو با نام علمیGinkgo biloba L. بر مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. بررسی شد. جهت عصاره گیری اتر نفت به کار رفت. آزمایش زیست سنجی با استفاده از پنج غلظت 35، 45، 60، 75 و 100 گرم در لیتر از عصاره خالص در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از زیست سنجی بوسیله نرم افزار پری - پروبیت آنالیز گردید. اثر عصاره بر مراحل مختلف رشدی کنه به کمک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اندازه گیری شد. عصاره های پوست و مغز دانه گیاه در مراحل مختلف زندگی کنه اعم از تخم، ‌پوره و افراد کامل، مرگ و میر ایجاد کردند. حساس ترین مرحله زندگی کنه دو نقطه ای، مرحله پورگی شناخته شد. کمترین میزان LC50 (mg/ml 82/39) از تأثیر عصاره مغز دانه بر مرحله پورگی کنه و بیشترین میزان LC50 (mg/ml 27/48) از تأثیر عصاره پوست دانه بر تخم کنه به دست آمد. از نظر توان کنترل، عصاره پوست دانه و مغز دانه، با یکدیگر اختلاف معنی داری نشان ندادند. میانگین تعداد تخم کنه در روز در تیمار با عصاره های پوست و مغز دانه به ترتیب 5/3 و 1/4 روز و میانگین طول دوره تخم گذاری به ترتیب 9/8 و 1/8 روز برآورد شد که در مقایسه با شاهد تعداد (9 تخم در روز) بیش از 60% و طول دوره تخمریزی (16 روز) نزدیک به 50‌ درصد کاهش نشان داد. با توجه به اینکه پوست دانه در مراحل تهیه فراورده های دارویی از گیاه جینکو حذف می شود، این آزمایش با نشان دادن تأثیر مثبت عصاره پوست دانه در کنترل کنه تارتن دو نقطه ای، زمینه استفاده از این ضایعات را در تهیه ترکیبات آفت کش فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxicity and Oviposition Deterrent Activities of Exocarp and Kernel of Ginkgo biloba Seed Extracts Against Tetranychus urticae Koch.

نویسندگان [English]

  • P. Tork
  • Qodratollah Sabahi
  • Kh. Talebi Jahromi
University of tehran
چکیده [English]

Toxicity and oviposition deterrent activities of ethereal extracts of exocarp and kernel of Ginkgo biloba seed were evaluated on various life stages of two spotted spider mite Tetranychus urticae. Petroleum ether was used for extraction. Bioassay was conducted using three replicates for testing five concentrations 35, 45, 60, 75 and 100 g/l of pure extracts. LC50 was measured by Pri-Probit software. Effect of extracts on various life stages of mite was measured using randomized complete block design (RCBD) with three replicates. The result indicated that extract of the exocarp and the kernel lead to mortality in various stages of mite. The Most sensitive stage was nymphal stage. Lowest LC50 value (39.82 mg/ml) and highest one (48.27 mg/ml) related to the exocarp and the kernel extracts, respectively. However, there was no statistical difference between effects related to extract of exocarp and kernel. These extracts reduced the oviposition to 3.5 and 4.1 eggs/day as well as the oviposition period which diminished to 8.9 and 8.1 days, which in comparison to control (9 eggs/day, 16 days) this reduction equivalent to 60% and 50%, respectively. Since exocarp is removed during drug production from ginkgo seed, this production waste can be used as a source for pesticide compounds production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ginkgo biloba
  • Ethereal seed extract
  • Bioassay
  • Two spotted spider mite
  • Mortality
  • Ovicide effect
  • Oviposition deterrent
CAPTCHA Image