اثر اسانس گندواش روی آنزیم‌های سم زدای کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) یکی از آفات مهم و مخرب گیاهان زراعی، باغی و زینتی در سراسر جهان می‌باشد. تولید مثل بالا و کوتاهی دوره زندگی همراه با کاربرد گسترده کنه کش‌ها برای پایین نگه داشتن خسارت این کنه زیر آستانه زیان اقتصادی، باعث مقاومت این آفت به کنه کش ها و شکست در کنترل آن شده است. در این تحقیق اثر اسانس گندواش (Artemisia annua L.) روی کنه دو لکه ای مقاوم به آبامکتین بررسی شد. زیست سنجی به روش تاثیر بخار اسانس روی کنه های ماده بالغ انجام شد. نتایج آزمون زیست سنجی نشان داد که LC50 اسانس گندواش 13/1 میکرولیتر بر لیتر هوا بود. همچنین اثر غلظت‌های 5/0، 1، 7/1 و 3 میکرولیتر بر لیتر هوا روی آنزیم‌های استراز، گلوتاتیون اس-ترنسفراز و سیستم مونواکسیژناز بررسی شد. نتایج نشان داد که غلظت‌های مختلف اسانس، فعالیت آنزیم‌های استراز و گلوتاتیون اس–ترنسفراز را کاهش دادند. همچنین این اسانس میزان آنزیم‌های مونو اکسیژناز را کاهش داد. اثرات بازدارندگی غلظت‌های مختلف اسانس روی الگوی باندی استراز با استفاده از الکتروفورز نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که دو باند در کنه شاهد وجود دارد و با افزایش غلظت اسانس، آنزیم‌های استراز مهار شده و میزان تراکم این باندها با افزایش غلظت کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Artemisia annua L. (Asteraceae) Essential Oil on Detoxify Enzymes of Two-spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • M. Mahdavi Moghadam
  • M. Ghadamyari
  • Kh. Talebi Jahromi
  • N. Memarizade
چکیده [English]

Tetranychus urticae Koch is an important and destructive pest of crops, fruits and ornamental plants in worldwide. The high fecundity of T. urticae and its abruptly life span as well as the extensive application of acaricides for keeping T. urticae damages below economic injury level, caused to resistance to acaricides and control failures. In this research the fumigant activity of essential oil vapours distilled from Artemisia annua L. was tested against adults of T. urticae. The results of bioassay indicated that LC50 of essential oil on adults was 1.13 µl/l. Also the effect of several concentrations (0.5, 1, 1.7 and 3) was surveyed on esterase and glutathione-S-tarnsferase activity and monooxygenases content. Results showed that essential oil concentrations were reduced esterase and glutathione-S-transferase activity and monoxygenases content. The inhibitory effects of essential oil were also evaluated on esterases patterns in PAGE. Results revealed that two bands of esterase were detected in control and when essential oil concentrations were increased, the esterase activity was more inhibited. Band intensity was decreased with increasing in concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tetranychus urticae
  • Esterase and glutathione-S-transferase activity
  • Monooxygenases system
  • Artemisia annua essential oil
CAPTCHA Image