تاثیر چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر واکنش تابعی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) نسبت به تراکم های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

واکنش تابعی در دشمنان طبیعی نه تنها از طریق وی‍‍ژگی های دشمن طبیعی و میزبان تحت تأثیر قرار می گیرد بلکه کاربرد آفت کش ها روی جمعیت آفات می تواند به‌طور غیر مستقیم روی پارامترهای واکنش تابعی و در پی آن بر کارآیی دشمن طبیعی تأثیر گذار باشد. در این پژوهش اثرات جنبی دو حشره‌کش هگزافلومورون و پی متروزین و همچنین کنه کش اسپیرودیکلوفن و عصاره های گیاهی استبرق Calotropis procera ، کلپوره Teucrium polium شاتره Fumaria parviflora و آویشن باغی Thymus vulgaris روی واکنش تابعی لارو سن 3 تیمار شده بالتوری سبز C. carnea در دمای 1 ± 26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره نوری:تاریکی (8:16) بررسی شد. تراکم های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و 100 پوره ی سن پنج پسیل پسته Agonoscena pistaciae روی دیسک برگی پسته به قطر 65 میلی متر قرار داده شد. لارو ها با استفاده از بالاترین غلظت توصیه شده برای آفت کش ها (آب به عنوان شاهد) و غلظت عصاره ها ( 750 میکرو لیتر بر میلی لیتر و استون به‌عنوان شاهد) به‌روش غوطه ور سازی تیمار شدند. تعیین نوع واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون لجستیک و تخمین پارامتر ها با استفاده از رگرسیون غیر خطی برنامه SAS انجام شد. تیمار آویشن واکنش تابعی نشان نداد، در تیمار شاتره، استبرق و پی متروزین از نوع سوم و بقیه تیمارها از نوع دوم بود. قدرت جستجو برای تیمارهای استبرق و آب به‌ترتیب با میزان 0377/0 و 1209/0 بر ساعت کمترین و بیشترین بود. پارامتر زمان دستیابی برای تیمار استبرق با میزان 00177/0 ساعت کمترین و برای تیمار هگزافلومورون با میزان 3132/0 ساعت بیشترین مقدار بود. نتایج به‌دست آمده در این آزمایش نشان می‌دهد که تیمارهای آفت کش و عصاره روی واکنش شکارگر به تراکم طعمه اثر گذار است و اثر تیمارهای مختلف بر سطح شکارگری متفاوت است. این اثر نسبت به شاهد، گاهی مانند ایجاد واکنش تابعی نوع سوم و کاهش قدرت جستجو در استبرق مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Some Pesticides and Plant Extracts on Functional Response of Chrysoperla carnea (Stephens) to Different Densities of Agonoscena pistaciae

نویسندگان [English]

  • M. A. Samih
  • Kh. Talebi Jahromi
  • A. Alizadeh
چکیده [English]

Functional response in natural enemies is affected not only by host and natural enemy characteristics but also, the application of pesticide to pest population can affected the parameters of functional response as well as efficiency of natural enemy. In this research, the side effects of two pesticides, hexaflumuron and pymetrozin and also acaricide spirodiclofen and plant extracts, Caiotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae), Teucrium polium (Labiatae), Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) and Thymus vulgaris L. (Labiatae) were studied on functional response of 3rd instars larvae of Chrysoperla carnea at 26±1oC, 60±5% RH and 16:8 (L: D). Different densities levels (2, 4, 8, 16, 32, 64 and 100) of the 5th instars of common pistachio psylla nymphs Agonoscena pistaciae were placed on pistachio leaf disc with 65 mm diameter. Treatment of larvae were carried out using dipping method by maximum recommended field rates for pesticide and selected concentration of plant extracts (750 µl/ml). Functional response type was determined using logistic regression and the parameters, searching efficiency (a) and handling time (Th) were estimated by non-linear regression using SAS software. Functional response was type III in F. parviflora treatment and type II in others. Functional response in T. vulgaris was not diagnosed. The lowest and the most searching efficiency were in C. procera treatment (0.0377) and control (0.1209) respectively. Handling time was the lowest in C. procera treatment (0.00177 h-1) and the most in hexaflumuron (0.3132 h-1). It could be concluded that pesticide and plant extracts can affect the predation value and functional response of C. carnea to common pistachio psylla. This effect to control, sometimes as a functional response III and loss of searching efficiency is positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agonoscena pistaciae
  • Chrysoperla carnea
  • Functional response
  • Pesticides
  • Plant extracts
CAPTCHA Image