نویسنده = محمد جوان نیکخواه
مطالعه وضعیت باروری جنسی گونه‌های Venturia inaequalis و Venturia pyrina در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 3، مهر 1397، صفحه 307-314

10.22067/jpp.v32i3.62310

لیلا ابراهیمی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی


ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری

دوره 24، شماره 1، فروردین 1389

10.22067/jpp.v1389i24.3858

مهناز کیانی؛ ذبیح اله زمانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ رضا فتاحی


تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2550

خشنود نوراللهی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی؛ سید محمود اخوت


بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج

دوره 23، شماره 1، مهر 1388

10.22067/jpp.v23i1.1891

مهدی اوجی اردبیلی؛ مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه


واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه

دوره 22، شماره 2، فروردین 1387

10.22067/jpp.v22i22.1067

فاطمه سمیعی؛ محمد جوان نیکخواه؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ زهرا رفیعی کرهرودی