نویسنده = مهدی مجاب
تعداد مقالات: 5
1. بررسی بعضی از عوامل اکولوژیکی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز قیاق (Sorghum halepense (L.) PERS.)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 433-444

10.22067/jpp.v31i3.55442

مهدی مجاب؛ مجتبی حسینی؛ مجید کریمیان کلیشادرخی