اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین (EC 48%) بر ترکیب گونه ای علف‌های هرز آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقة بیرجند

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 گروه زراعت دانشگاه بیرجند

3 دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
وجود بقایای گیاهی در سطح خاک می تواند اثرات معنی داری بر رفتار و فعالیت علف کش داشته باشد. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 1387 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور مقادیر مختلف پسماند سطحی گندم (صفر،1250، 2500 و 3750کیلوگرم در هکتار) و غلظت های مختلف علف کش تریفلورالین (720، 1200 و 1680 گرم ماده مؤثره در هکتار به همراه شاهد (بدون مصرف علف کش) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقادیر مختلف پسماند گندم و غلظت های تریفلورالین تراکم علف های هرز اُزمک، تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره در طول فصل رشد نسبت به شاهد کاهش یافت ولی تراکم و وزن خشک خارشتر تحت تأثیر فاکتورهای مورد بررسی و اثرات متقابل آن ها قرار نگرفت. همچنین، اثر هم افزایی بین غلظت 720 گرم ماده مؤثره در هکتار تریفلورالین با سطح پسماند 1250 و غلظت 1200 گرم ماده مؤثره در هکتار با مقدار بقایای 2500 کیلوگرم در هکتار در کاهش تراکم علف های هرز مشاهده شد. همچنین مشخص شد که مقدار پسماند 3750 کیلوگرم در هکتار کاهش کارایی علف کش را به دنبال داشته است.

واژه های کلیدی: مالچ، علف کش های خاک مصرف، ترکیب گونه ای، آفتابگردان

عنوان مقاله [English]

The Effect of Wheat Residue and Trifluralin Rates (%48 EC) on Weed Specises Composition of Sunflower (Helianthus annuus) in Birjand

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mojab 1
  • Gholam Reza Zamani 2
  • s_v Eslami 3
1 Payame Noor University
2
3
چکیده [English]

Abstract
Leaving crop residues on the soil surface may significantly affect the behavior and activity of herbicides. To probe this effect, a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was conducted using two factors including different rates of wheat surface residue (0, 1250, 2500 and 3750 kg ha-1 ) and different rates of trifluralin (%48 EC) herbicide (720, 1200 ,1680 g ai. ha-1) plus control (without herbicide use) in conducted at Research Field of Agricultural Faculty of Birjand University in summer 2008. Result showed that increasing wheat residue and also trifluralin concentrations reduced the density of Hoary cress (Cardaria draba), Red root pigweed ( Amaranthus retroflexus), Common lambsquarter (Chenopodium album) compared to the control during growing season. In contrast, the density of camelthorn (Alhagi camelorum) was not influenced by either of experimental factors and their interaction. Moreover, there was a synergistic effect between different rates of trifluralin and residue level of 1250 and also between 1200 g ai. ha-1 of trifluralin and residue level of 2500 kg ha-1 on reducing the density weeds compared to the control. Residue level of 3750 kg ha-1 decreased herbicide efficacy.

Keywords: Mulch, Soil applied herbicide, Weed composition, Sunflower

CAPTCHA Image