نویسنده = پریسا طاهری
امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن

دوره 30، شماره 3، مهر 1395، صفحه 441-448

10.22067/jpp.v30i3.44805

فریبا نیک رفتار؛ پریسا طاهری؛ سعید طریقی


شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استان‌های خراسان رضوی و شمالی

دوره 29، شماره 2، تیر 1394، صفحه 159-166

10.22067/jpp.v29i2.50132

زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری؛ مهناز آشنایی


شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-8

10.22067/jpp.v29i1.48535

زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری؛ مهناز آشنایی


بررسی تنوع بیماری‌زایی و ژنوتیپی باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-31

10.22067/jpp.v29i1.24098

مسعود صاحبی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری؛ مرتضی گلدانی


شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP

دوره 24، شماره 3، مهر 1389

10.22067/jpp.v24i3.7588

ماهرخ فلاحتی رستگار؛ پریسا طاهری؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم