شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در بسیاری از مناطق جهان، ویروس موزائیک زرد کدو باعث کاهش شدید محصول در کدوئیان می‌گردد. در طی بازدیدهای انجام شده طی سال‌های 1389-1388، از مناطق مختلف در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، از بین 392 نمونه جمع‌آوری شده، 72 نمونه در آزمون الایزا با آنتی بادی اختصاصی چند همسانه‌ای ویروسZYMV دارای واکنش مثبت بودند. در ادامه تحقیق، دو نمونه مثبت بر اساس دامنة میزبانی و منطقة جغرافیایی برای مطالعات بیش‌تر مورد بررسی قرار گرفتند. این دو جدایه انتخاب شده و ‍ژن پروتئین پوششی (bp970) آن‌ها (cp) از طریق نسخه‌برداری معکوس مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و با کمک آغازگرهای اختصاصی تکثیر ZYMV پس از همسانه سازی، تعیین ترادف گردید. جهت تعیین جایگاه تکاملی دو جدایه ایرانیZYMV مورد بررسی در مقایسه با سایر جدایه‌های ZYMV گزارش شده در دنیا درخت فیلوژنتیکی توسط نرم افزار MEGA4×1 رسم گردید. نتایج حاصله بیانگر آن است که بر مبنای ترادف نوکلئوتیدی، ناحیه ژن cp جدایه‌های درگز(Da) و نیشابور(Po3) بیش‌ترین تشابه را با جدایه SYZY-30 از کشور سوریه نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological and Molecular identification of Zucchini yellow mosaic virus in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • zeinab Heydariniya
  • behroz Jafarpour
  • parisa Taheri
  • mahnaz Ashnayi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) causes high yield losses to cucurbits in many parts of the world. During a survey in summer and fall of 2008 and 2009, 392 collected from different fields in Khorasan Razavi, Northern Khorasan and Southern Khorasan provinces were tested based on DAS-ELISA tests using ZYMV specific polyclonal antibody. The result showed that 72 out of 392 samples were infected by ZYMV. Subsequently two ELISA positive samples were selected based on host range and sampling location for further investigation using specific primers for ZYMV coat protein gene. A fragment (970bp) was amplified in reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) using total RNA of plants infected with isolates of ZYMV(P03,Da). Phylogenetic analysis showed that Neyshabour(Po3) and Dargaz (Da) isolate were very close up to 94% identity in cp gene to SYZY-30 isolate from Syria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZYMV
  • DAS-ELISA
  • Polymerase chain reaction
  • Phylogenetic analysis
جعفرپور ب. 1370. روش‌های تشخیصی ویروس‌های گیاهی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
2-ماتیوس آر. ای. اف.1381. مبانی ویروس شناسی گیاهی. ترجمه ر.پوررحیم، ش. فرزاد فروع. گلنراقی. انتشارات سامان پیشه گستر.
3-واکی د. 1382. ویروس شناسی گیاهی. ترجمه ب. جعفرپور و بیتا جعفرپور. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
4-Clark M.F., and Adams S.A.N. 1977. Characteristics of micro plates method of enzyme linked-immunosorbent assay for detection of plant viruses. J. Gen. Virology, 34: 475- 483.
5-Desbiez C., Wipf-Scheibel C., and Lecoq H. 2002. Biological and serological variability, evolution and molecular epidemiology of Zucchini Yellow Mosaic Virus with special reference to Caribbean Island. Virus Research, 85: 5-16.
6-Hseu S.H., Huang C.H., Change C.A., Yang W.Z., Chang Y.M., and Hsiao C.H. 1985. The occurrence of five viruses in six cucurbits in Taiwan. Plant protection Bulletin, Taiwan, 29(3): 233-244.
7-Lesemenn D.E., Makkouk K.M., Koenig R., and Natafji Samman E. 1985. Natural infection of cucumbers by zucchini yellow mosaic virus in Lebanon. Phytopathologische Zeitschrift, 108: 304-313.
8-Lecoq H., Bourdin D., Raccah B., Hiebert E., and Parcifull D.E. 1983. Characterization of a Zucchini Yellow Mosaic Virus isolate with a deficient helper component. Phytopathology, 81:187-1091.
9-Lisa V., Boccardo G.D., Dellavalle G., and dʼAquilio A. 1981. Characterization of potyvirus that causes Zycchini Yellow Mosaic Virus. Phytopathology, 71(7):672-677.
10-Lockhart B.E.L., Ferji Z., and Hafidi B. 1982. Squash Mosaic Virus in Morocco. Plant Disease: 66: 1191-1193.
11- Lovisolo O. 1980. Virus and viroid disease of Cucurbits. Acta Horticulture, 88:33-81.
12- Purcifull D.E., Adlerz W.C., Simone G.W., and Hiebert E. 1984. Serological relationships and partial characterization of Zucchini Yellow Mosaic Virus isolated from squash in Florida. Plant Disease, 68:443-446.
13- Provvidenti R., Gonsalves D., and Humaydan H.S. 1984. Occurrence of Zucchini Yellow Mosaic Virus in cucurbits from Connecticut, New York, Florida, and California. Plant Disease, 68:443-446.
14- Wook k.S., Kim M.S., Choi H.S. 2005. Biological characteristics and nucleotide sequences of three Korean isolates of Zucchini yellow mosaic virus. Plant Pathology, 71:80-85.
CAPTCHA Image