نویسنده = غلامحسین حسن شاهی
نوسانات فصلی جمعیت شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: plutellidae) در مزارع کلم گل جنوب تهران

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 187-198

10.22067/jpp.v29i2.23653

غلامحسین حسن شاهی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ حبیب عباسی پور؛ جابر کریمی


نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (Linnaeus, 1758) و شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) روی ارقام مختلف کلم گل

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 87-96

10.22067/jpp.v28i1.36043

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی؛ زهرا دوستی؛ فاطمه جهان؛ مجتبی اسماعیلی وردنجانی