نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (Linnaeus, 1758) و شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) روی ارقام مختلف کلم گل

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (L.) (L.) (Lep.: Pieridae) و شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (L.) (Lep. Plutellidae) از آفات مهم خانواده چلیپائیان (Brassicaceae) در منطقه جنوب تهران می‌باشند. استفاده از ارقام مقاوم از راهکارهای مدیریتی مناسب جهت مبارزه با این دو آفت می باشد. به منظور بررسی نوسانات جمعیت سفیده کلم و شب پره پشت الماسی، هشت رقم کلم گل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد (جنوب تهران) کشت شد. نمونه برداری هر ده روز یکبار و از اواخر خرداد ماه انجام گرفت. تراکم کلیه مراحل رشدی سفیده کوچک کلم روی رقم اسمیلا و دو گل بیشترین و روی ارقام ابر سفید و توکیتا کمترین بود. تراکم تخم شب پره پشت الماسی در ارقام اسمیلا و دو گل به طور معنی داری بیشتر و در ارقام بوریس و تک گل کمترین مقدار را دارا بود. تراکم مجموع لارو و شفیره شب پره پشت الماسی در ارقام اسمیلا و دوگل به طور معنی داری بیشتر از سایر ارقام بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal Population Fluctuations of the Cabbage White Butterfly, Pieris rapae (Linnaeus, 1758) and Diamondback Moth, Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) on Cauliflower Cultivars

نویسندگان [English]

 • Gh. Hasanshahi
 • H. Abbasipour
 • A. Askarianzadeh
 • J. Karimi
 • Z. Dusty
 • F. Jahan
 • M. Esmailiy Vardenjani
چکیده [English]

Small cabbage white butterfly, Pieris rapae (L.) (L.) (Lep.: Pieridae) and diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep. Plutellidae) are two of the most important insect pests of the family Brassicaceae. Use of resistant varieties is suitable management strategy for control of these pests. In order to study the population fluctuations of P. rapae and P. xylostella, eight cultivars of cauliflower were planted in a completely randomized block design with five block and 40 plot at the Shahed University research field (south of Tehran) and a sampling was performed once every ten days. The highest total density of different stages of P. rapae was observed on Smilla and Dogol cultivars and the lowest density of total stages of this pest was observed on Abre-sefid and Tokita. The highest of the egg density of P. xylostella was observed on Smilla and Dogol cultivars and the lowest egg density was on Buris and Takgol cultivars. Larval and pupal density of P. xylostella on Smilla and Dogol cultivars was more than that on other cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seasonal population
 • Pieris rapae
 • Plutella xylostella
 • Cauliflower
CAPTCHA Image