نویسنده = سمیه باعدل
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی

دوره 26، شماره 4، دی 1391، صفحه 370-379

10.22067/jpp.v26i4.18422

سمیه باعدل؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی


گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی

دوره 26، شماره 3، مهر 1391، صفحه 269-277

10.22067/jpp.v26i3.15487

سمیه باعدل؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی