گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاخ فردوسی مشهد

2 فردوسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی، طی سال های 1386 و 1387 تعداد 40 نمونه خاک و ریشه از مزارع مناطق مختلف استان جمع آوری گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش تکمیل شده دگریسه De Grisse, 1969)) تثبیت و به گلیسرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی میکروسکوپی از نماتدهای استخراج شده، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نمونه ها بررسی شد. در این تحقیق از جنس Geocenamus سه گونه Geocenamus quadrifer،G. rugosus و G. tessellatus و از جنس Merliniusچهار گونه Merlinius brevidens، M. microdorus، M. nanus و M. nothus شناسایی شدند. گونهG. tessellatus برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species of Two Genus Geocenamus and Merlinius of Rapeseed Fields in North Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • somayeh baadl 1
  • esmat mahdikhani moghadam 2
  • Hamid Rouhani 3
1
2
3 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

In order to identify the plant parasitic nematodes of rapeseed fields in North Khorasan province, during 2007-2008, 40 soils and root samples were collected. Nematodes were extracted by centrifugal flotation technique and transferred to glycerine according to the modified De Grisse method (1969). The permanent slides were prepared from the extracted nematodes. The nematodes were identified by light microscopy based on morphological and morphometrical characters. In this study, from genus Geocenamus, three species G. quadrifer, G. tessellates, G. rugosus and genus Merlinius four species M. brevidens, M. microdorus, M. nanus, and M. nothus were identified. G. tessellates, is reported for the first time from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geocenamus
  • Merlinius
  • rapeseed
  • plant parasitic nematodes
  • North Khorasan Province
CAPTCHA Image