نویسنده = مصطفی ولیزاده
بررسی برخی ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

دوره 24، شماره 3، مهر 1389

10.22067/jpp.v24i3.7624

رضا فرشباف پورآباد؛ لیلا رشیدی؛ مصطفی ولیزاده؛ محسن یزدانیان؛ داود محمدی


اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن

دوره 24، شماره 2، تیر 1389

10.22067/jpp.v24i2.4134

محسن یزدانیان؛ رضا فرشباف پورآباد؛ محمدرضا رشیدی؛ مصطفی ولیزاده؛ نادره رشتچی زاده؛ امیرمنصور وطنخواه؛ علی اصغر حمیدی