کنه‌های بدون استیگمای (Astigmata)خاک مزارع یونجه، گزارش دو رکورد جدید از کنه‌های خانواده‌ی Histiostomatidae و پراکنش آن‌ها در شمال غرب آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 تبریز

چکیده

چکیده
طی مطالعه‌ی فونستیکی در سال 1385 که به منظور جمع آوری و شناسایی کنه‌های راسته بدون استیگمای مزارع یونجه‌ی نواحی شمال غرب استان آذربایجان شرقی (جلفا، زنوز، پیام، صوفیان، شبستر و مرند) در سه زمان متفاوت (اواخر اردیبهشت، اواخر تیر و اواخر شهریور) و با استفاده از طرح ترتیبی انجام گرفت. تعداد 12 گونه از پنج جنس متعلق به دو خانواده شناسایی گردید. در کل، بیشترین و کمترین تعداد کنه به ترتیب در شبستر و زنوز و بیشترین میانگین تعداد در ارتباط با کل مناطق و زمان های نمونه برداری در اواخر تیر به دست آمد. خانواده ی Acaridae درصد بیشتری از نمونه های شناسایی شده را به خود اختصاص داد. در بین جنس های شناسایی شده از این خانواده (Tyrophagus ، Tyroborus ،Suidasia و Rhizoglyphus ) جنس Tyrophagus و در بین گونه های شناسایی شده (Tyrophagus neiswandri Johneston & Bruce, 1965 ؛T. similis Volgin, 1949 ؛ T. brevicrinatus Roberston, 1956 ؛ T. longior (Gervais, 1844) ؛ T. putrescentiae (Schrank, 1781) ؛ T. perniciosus Zachvatkin, 1941 ؛T. palmarum Oudemans, 1924 ، Suidasia nesbiti Hughes, 1948 ، Rhizoglyphus robini Claspard, 1969 ، Tyroborus lini Oudemans, 1924) گونه یT.yrophagus longior (Gervais, 1844) بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد. از خانواده ی Histiostomatidae یک جنس و دو گونه به نام هایHistiostoma polypori(Oudemans, 1914) و Histiostoma litorale (Oudemans, 1914) شناسایی گردید که هر دو گونه برای فون کنه های ایران جدید هستند و میانگین پراکنش این گونه ها نیز درکل اختلاف معنی داری را نشان نداد.

واژه های کلیدی: Acaridae، Astigmata ، Histiostomatidae ، آذربایجان، یونجه

عنوان مقاله [English]

Astigmatid Soil Mite Fauna of Alfalfa Fields, Two New Records of Histiostomatid Species for Iran's Mite Fauna and Their Distribution in Northwest of East Azerbaijan Province, Iran in Northwest of East Azerbaijan Province, Iran in Northwest of East Azerbai

نویسندگان [English]

  • Parisa Lotfollahi 1
  • karim hadad 2
  • Mohammad Bagheri
  • mostafa Valizadeh
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Astigmatic soil mite fauna of alfalfa fields of six regions in Northwest of East Azebaijan (Soofian, Payam, Zenooz, Marand, Shabestar and Jolfa) was studied at three different times of the year 2006 (mid-May, mid-July and mid-September) based on Nested design. In this study 12 species, 5 genera and 2 families were identified. In general, Shabestar and Zenooz showed highest and lowest mean number of mite/sample respectively, and the maximum average was obtained in mid-July. Acaridae was more frequent compared to Anoetidae. Among four identified genera of Acaridae (Tyrophagus, Tyroborus, Suidasia and Rhizoglyphus) Tyrophagus and among its identified species (Tyrophagus neiswandri Johneston & Bruce, 1965, T. similis Volgin, 1949, T. brevicrinatus Roberston, 1956, T. longior (Gervais, 1844), T. putrescentiae (Schrank, 1781), T. perniciosus Zachvatkin, 1941, T. palmarum Oudemans, 1924) T. longior was more frequently observed. Only one genus named Histiostoma was identified from Histiostomatidae which contained two species, Histiostoma polypori (Oudemans, 1914) and Histiostoma litorale (Oudemans, 1914) that both of them are new records for mite fauna of Iran and their distribution was not significantly different in studied regions and times of sampling.

Keywords: Acaridae, Alfalfa, Astigmata, East Azerbaijan, Histiostomatidae

CAPTCHA Image