دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 63، فروردین 1403، صفحه 1-103 

مقالات پژوهشی

تأثیر کاربرد روغن‌های گیاهی به همراه علف‌کش ستوکسیدیم بر منحنی کاتسکی

صفحه 49-61

10.22067/jpp.2021.30439.0

حسین حمامی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی پارسا؛ محمد بنایان اول؛ اسکندر زند