کلیدواژه‌ها = نماتدهای انگل گیاهی
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستان‌های میوه در استان خراسان شمالی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 124-130

10.22067/jpp.v31i1.54324

ناهید حیدرزاده؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ مرجان پاچناری


شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 370-379

10.22067/jpp.v26i4.18422

سمیه باعدل؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی


گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی

دوره 26، شماره 3، آذر 1391، صفحه 269-277

10.22067/jpp.v26i3.15487

سمیه باعدل؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی