کلیدواژه‌ها = Microcerotermes diversus
رفتار تخاصمی درون گونه ای موریانه زیرزمینی Microceroterms diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 308-315

10.22067/jpp.v27i3.26747

مرجان اختلاط؛ بهزاد حبیب پور؛ فرهان کچیلی


بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 408-415

10.22067/jpp.v26i4.18427

الهه شفیعی علویجه؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور؛ آرش راسخ