کلیدواژه‌ها = وجین دستی
بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در زراعت زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 34، شماره 4، دی 1399، صفحه 457-472

10.22067/jpp.v34i4.86545

طیبه حاجی رضایی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ مهدی مین باش معینی


ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن

دوره 30، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 664-676

10.22067/jpp.v30i4.52258

علی اصغر چیت بند؛ سید بهنام کلالی؛ علیرضا قائمی؛ سعید جاهدی پور


ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 400-411

10.22067/jpp.v29i3.34878

رضا قربانی؛ سرور خرم دل؛ قربانعلی اسدی؛ روح اله آفریکان