کلیدواژه‌ها = آنالیز فیلوژنتیکی
شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus; SCMV) در استان مازندران

دوره 30، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 639-645

10.22067/jpp.v30i4.50484

زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ احسان نظیفی؛ محمد زکی عقل


شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-8

10.22067/jpp.v29i1.48535

زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری؛ مهناز آشنایی


نخستین بررسی ویروئید پوست پینه‏ای سیب در میزبان‌های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه‏های ایرانی

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 277-284

10.22067/jpp.v28i3.43538

آرزو یازرلو؛ بهروز جعفرپور؛ مینا کوهی حبیبی؛ سعید طریقی؛ جان دبلیو رندلز