مقایسه فیلوژنتیکی جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک با جدایه‌های دنیا بر اساس ترادف ژن پروتئین پوششی و ژن پروتئین حرکتی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد گروه بیوتکنولوژی

3 دانشگاه فردوسی مشهد-مشهد

چکیده

ویروس خراشک حلقوی میخک (Carnation etched ring virus, CERV)، عضو جنس Caulimovirus و خانوادة Caulimoviridae است. این ویروس به عنوان دومین ویروس میخک از نظر پراکنش در دنیا و تنها ویروس DNA دار گزارش شده از آن می‌باشد. بوته‌های آلوده به این ویروس از گلخانه چناران جمع‌آوری و با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای نواحی حفاظت شده از ژن پروتئین ‌پوششی و ژن پروتئین‌حرکتی ویروس، به ترتیب قطعاتی در اندازه تقریبی1500 و 1000جفت ‌باز تکثیر گردید. این جدایه به همراه دو جدایه موجود از این ویروس (هند و هلند) و نیز تعدادی از دیگر ترادف‌های کائولیموویروس‌ها در بانک ژن مقایسه و پس از همردیف‌سازی چند‌گانه درخت فیلوژنتیکی آن‌ها برای ژن پروتئین‌ پوششی و ژن پروتئین‌حرکتی CERV با روش Neighbor joining و با استفاده از نرم افزار DNAMAN و MEGA5 ترسیم گردید. این آنالیز فیلوژنتیکی نشان داد که در مورد ژن پروتئین‌پوششی شباهت جدایه ایرانی در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی به ترتیب با جدایه هلند 9/98 و 3/99 درصد و با جدایه هند به ترتیب 3/98 و 6/98 درصد می‌باشد. هم‌چنین در مورد ژن پروتئین‌حرکتی شباهت جدایه ایرانی در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی با جدایه هلند به ترتیب 7/97 و 6/99 درصد و با جدایه هند به ترتیب 1/96 و 9/98 درصد نشان داده ‌شد. این اولین گزارش از مطالعات مولکولی درباره ویروس خراشک حلقوی میخک در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogenetic Comparison Of The Iranian Isolate Of Carnation Etched Ring Virus (CERV) With Other The CERV Isolates Around The World Based On Coat Protein And Movement Protein Genes Sequences

نویسندگان [English]

  • M. Ashnayi 1
  • B. Jafarpour
  • Saeed Malekzadeh Shafaroudi 2
  • Z. Heydarinia 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Carnation etched ring virus (CERV) is a member of the caulimovirus genus of the caulimoviridae. The virus is the second most important virus of Carnation around the world and the only DNA virus among infecting viruses of carnation. The virus infected plants were collected from greenhouse in Chenaran and two fragments of ~1500 bp and ~1000 bp respectively for coat protein and movement protein were amplified by PCR using specific primers for coat protein and movement protein genes of CERV. The iranian isolate was compared with two isolates of CERV (India and Holand) and some of caulimoviruses. After multiple sequence alignment the phylogenetic tree of coat protein (CP) and movement protein (MP) sequences of the CERV isolates were drawn by MEGA5 and DNAMAN softwares using Neighbor joining method. The results showed that the CP of the iranian isolate ( Acc. No. JF957838) has 98.9 and 99.3 percent identity with Dutch isolate (Acc. No. XO4658) in nucleotide (nt) and amino acid (aa) sequences respectively.While the CP of the iranian isolate has 98.3 and 98.6 percent identity in nt and aa sequences respectively. Also the MP of the iranian isolate (Acc. No. JF957839) has 97.7 and 99.6 percent identity with Dutch isolate (Acc. No. XO4658) in nt and aa sequences respectively. The MP gene of the iranian isolate has 96.1 and 98.9 percent identity with Indian isolate (Acc. No. AJ853858) in nt and aa sequences respectively. This is the first molecular study of CERV in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carnation etched ring virus
  • Phylogenetic analysis
  • Dianthus caryophyllus
1- بیات ح. 1387. شناسایی سرولوژیکی و بررسی پراکنش برخی ویروس‌های میخک در گلخانه های تولید میخک شهرستان محلات خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان. صفحه 536.
2- Buchen-Osmond C. 2006. Carnation etched ring virus: Description. CMI/AAB USA. Available at http://www.ictvdb.org/ICTVdB/00.015.0.01.003.htm (visited 7 November 2010).
3- Clark M.F., and. Adams N.A. 1977. Characteristics of the microplate method of enzyme-linked immunosorbant assay for the detection of plant viruses. General Virology, 34: 475-483.
4- Covey S.N., and Hull R. 1992. Genetic engineering with double strand DNA viruses. p. 217. In Wilson T. M. A. and Davies J. W (ed). Genetic engineering with plant viruses. part 7. CRC, Boca Raton.
5- Hollings M., and Stone O. M. 1961. Carnation etched ring: a preliminary report on an undescribed disease. p. 94-95. In report of the glasshouse crop research institute.
6- Hull R., and Donson J. 1981. Physical mapping of the DNAs of Carnation etched ring and Figwort mosaic viruses. Gene Virology, 60: 125-134.
7- Hull R., Sadler J., and Longstaff M. 1986. The sequence of Carnation etched ring virus DNA: comparison with Cauliflower mosaic virus and retroviruses. European Molecular Biology Organization, 5: 3083- 3090.
8- Kim K.S., Martin E.M., and Lee K.W. 1999. Cell-to-cell movement of plant viruses: ultrastructural aspects. Plant Pathology, 15: 193-198.
9- Kuluev B.R., Knyazev A.V., and Chemeris A.V. 2008. Activity of Promoters of Carnation etched ring virus and Dahlia mosaic virus in tobacco protoplast and transgenic plants, Russian Journal of Plant Physiology, 55: 687-693.
10- Lawson R.H., and Civerolo E.L. 1978. Carnation etched ring virus: purification, stability of inclusions, and properties of nucleic acid. Phytopathology, 68: 181- 188.
11- MC Ritchie J. ]J. 1980. Carnation etched ring virus, Plant Pathology circular No, 211. www.doacs.state.fl.us, Visited: 2010/7/23.
12- Pahalawatta V., Druffel K.L., Wyatt S.D., Eastwell K.C., and Pappu H.R. 2008. Genome structure and organization of a member of a novel and distinct species of the genus Caulimovirus associated with dahlia mosaic. Archives of Virology, 153:733-738.
13- Pallas V., Sanchez-Navarro J.A., Canizares M.C., and Cano E.A. 1999. A new test for detecting carnation viruses. Floraculture Int, 9: 32-34.
14- Puppa H.R., Druffel K.L., Miglino R., Van Schadewijk A.R. 2008. Nocleotid sequence and genome organization of a member of a new and distinct Caulimovirus species from dahlia. Archives virology, 153: 2145-2148.
15- Puppu H.R., and Druffel K.L. 2009. Use of conserved genomic regions and degenerate primers in a PCR-based assay for the detection of members of the genus Caulimovirus. Virological Methods, 157: 102-104.
16- Raikhy G., Hallan V., Kulshrestha S., Ram R., and Zaidi A.A. 2006. Complete nucleotide sequence of an Indian isolate of Carnation etched ring virus and its homology with other caulimoviruses. Current Science, 90:176- 187.
17- Raikhy G., Hallan V., Kulshrestha S., and Zaidia A.A. 2007. Polyclonal antibodies to the coat protein of Carnation etched ring virus expressed in bacterial system : Production & use in immunodiagnosis. Phytopathology, 155:616-622.
18- Sanchez-Navarro J.A., Canizares M.C., Cano E.A., and Pallas V. 1999. Simultaneous detection of five carnation viruses by non-isotopic molecular hybridization. Virological Methods, 82: 167-175.
19- Zhang Y- P., Uyemoto J.K., and Kirkpatrick B.C. 1998. A small-scale procedure for extracting nucleic acids from woody plants infected with various phytopathogens for PCR assay. Virology Method, 71: 45-50.
CAPTCHA Image