کلیدواژه‌ها = وزن خشک علف هرز
تأثیر علف‌کش‌های سولفونیل اوره و بقایای گیاهی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-38

10.22067/jpp.v32i1.56428

سبحه غفارپور‍؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ حبیب الله حمزه زرقانی؛ زینب السادات هاشمی