تاثیر تلفیق تراکم بوته، آرایش کاشت وعلف کش نیکوسولفورون درکنترل علف‌های هرز ذرت سیلویی سینگل کراس 704

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

چکیده

به منظور بررسی امکان کاهش مصرف علف کش در تلفیق با تراکم و آرایش کاشت، آزمایشی در سال 1389 در شهرستان چناران استان خراسان رضوی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل فاکتوریل تراکم کاشت در سه سطح 100، 120 و 140 هزاربوته در هکتار در دو آرایش کاشت تک ردیفه و دو ردیفه روی پشته به عنوان عامل اصلی و علف کش دو منظوره نیکوسولفورون در چهار سطح 0، 40، 60 و 80 گرم ماده موثره در هکتار به عنوان عامل فرعی بودند. کرت شاهد بدون علف هرز (وجین کامل) نیز وجود داشت. به منظور اندازه گیری تراکم، وزن خشک و اثر علف کش بر علف‌های هرز بر اساس جدول EWRC، نمونه برداری از 20 روز پس از سبزشدن ذرت آغاز و هرxb 20 روز یک بار تا پایان دوره رشد انجام شد. بر اساس نتایج حاصله با کاهش فاصله ردیف کاشت در آرایش کاشت دو ردیفه و افزایش تراکم کاشت به 120 و 140 هزار بوته در هکتار علی رغم کاهش دز علف کش به ترتیب به 40 و 60 گرم ماده موثره در هکتار عملکرد ذرت سیلویی در مرحله خمیری شدن دانه به مقدار42 و40 درصد نسبت به شاهد با علف هرز افزایش یافت. همچنین نتایج اولین مرحله نمونه برداری بعد از تیمار علف کش حاکی از کاهش تراکم و ماده خشک علف هرز و مهار مطلوب اکثر علف‌های هرز بود. به علاوه در بررسی تنوع گونه ای جامعه علف هرز بر اساس شاخص تنوع شانون- وینر جمعیت گونه‌های حساسی نظیر خرفه، بارهنگ، هفت بند، تاج ریزی و قیاق به شدت کاهش و بر اساس شاخص غالبیت سیمپسون گونه‌های محدودی نظیر تاج خروس، سلمه و پیچک و خارلته تا انتهای فصل رشد بقاء خود را در درون مزرعه حفظ کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Integrating Plant Density, Planting Pattern and Nicosulfuron Herbicide on Weed Control in Silage Maize (cv. Sc 704)

نویسندگان [English]

  • mojtaba zafarian 1
  • R. Sadrabadi Haghighi 2
1
2 Mashhad Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In order to investigate the possibility of reducing herbicide usage in combination with plant density and planting pattern, a field experiment was designed in Chenaran, Khorasan Razavi, on 2010. The experiment was split plot treatments based on RCBD with three replications in factorial arragement. The treatments included of 3 level of plant density (100000, 120000 and 140000 plants ha-1) and 2 level of planting pattern (single and double row) as a main plot and Nicosulfuron dosage at four levels[(0), 50% recommended dose (1 l ha-1 ), 75% recommended dose (1.5 l ha-1) and 100% recommended dose (2 l ha-1)] as a sub-plots. The control plots consisted of weedy control and weed free check, respectively. Sampling was done to measure weed density, total dry matter and evaluating herbicide effect on weeds according to the EWRC 20 days after the corn emergence and repeated every 20 days. Corn silage yield was increased due to reduction of double row planting pattern and increasing of planting density significantly in dough seed stage. The results also showed that reduction of the weed density and total dry matter of weeds and desirable weed controls at first stage after the herbicide treatments. Experimental treatments had also a significant effect on weed species diversity according to shannon- winer index,sensitive population such as common purslane (Portulaca oleracea L.), buckhorn plantain(Plantago lanceolata L.), prostrate knotweed (Polygonum aviculare L.), black nightshade (Solanum nigrum L.) and Johnson grass (Sorghum halepens L.) was reduced and according to simpson diversity index, low population such as redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.),common lambsquarters (Chenopodium album L.), field bindweed (Convolvulus arvensis L.) and Canada thistle (Circum arvensis L.) by the end of growth season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry weight of weed
  • Good weed control
  • Weed diversity
  • yield
CAPTCHA Image