کلیدواژه‌ها = جدول زندگی
تاثیر رژیم‌های مختلف غذایی بر شاخص‌های جدول زندگی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries)

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 74-80

10.22067/jpp.v31i1.50515

هادی زهدی؛ رضا حسینی؛ احد صحراگرد؛ امیر حسین محمدی