بررسی اثر چند عصاره ی گیاهی و آفت کش تیامتوکسام بر فراسنجه های جدول زندگی دو جنسیتی مرحله سنی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از روش‌های رایج بررسی اثرات زیرکشندگی آفت کش‌ها روی دشمنان طبیعی سم شناسی دموگرافیک می‌باشد. در این پژوهش اثرات جانبی عصاره های ریشه روناس (Rubia tinctorum L.) بذر شوید (Aniethum graveolens L. ) و بذر باریجه ( (Ferula gummosa Boiss. در مقایسه با حشره‌کش تیامتوکسام روی فراسنجه های جدول زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens)، به عنوان شکارگر پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckardt And Lauterer، در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی ارزیابی شد. لارو سن اول به روش برج پاشش تیمار گردید. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر نرخ ناخالص تولید مثل (GRR)، نرخ خالص تولیدمثل (NRR)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و متوسط مدت زمان یک نسل (T) دارای اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد بودند. میانگین نرخ خالص و ناخالص تولید مثل از بیشترین تا کمترین مقدار به ترتیب در شوید، روناس، تیامتوکسام و باریجه مشاهده شد. مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت در شوید و سپس در روناس بیشترین و در تیامتوکسام کمترین مقدار بود، لذا پس از شوید، عصار‌ه ی روناس دارای مصونیت بیشتری بودند. در حالی که تیامتوکسام و باریجه اثر منفی بر فراسنجه های جمعیت داشتند. با توجه به فرضیه‌های این پژوهش، اثبات شد که عصاره‌های شوید و روناس می‌توانند به‌عنوان مواد موثر علیه آفات بکار روند در حالیکه از مصونیت نسبی برای بالتوری سبز برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on The Effects of Several Plant Extracts and Thiamethoxam on Two Sex Life Table of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) in Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Khajehoseini
  • mohammad amin Samie
  • K. Mahdian
چکیده [English]

Demographic toxicology is a common method for investigation on the sub lethal effects of pesticides on natural enemies. The side effects of plant extracts from root of madder (Rubia tinctorum L.), seeds of dill (Aniethum graveolens L.) and seeds of Galbanum (Ferula gummosa Boiss.) in comparision with thiamethoxam were evaluated on life table parameters of C. carnea as Agonoscena pistaciae predator, under laboratory conditions at 25± 2, 65± 5% RH and 16:8 (L: D) photoperiod.The first instar larvae were assayed using Potter Spray Tower method.. Results showed significant differences (p≤0.01) among treatments for gross reproductive rate (GRR), net reproductive rate (R0 or NRR), intrinsic rate of increase (rm), finite rate of increase (λ) and mean generation times (T).The highest to lowest of gross and net reproductive rate were observed in A. graveolens, R. tinctorun, thiamethoxam and F. gummosa parviflora, respectively. The maximum intrinsic rate of increase (rm) and finite rate of increase (λ) were observed in A. graveolens and R. tinctorun and minimum in thiamethoxam. Thus, the immunity was observed in A. graveolens and R. tinctorun respectively while thiamethoxam and F. gummosa showed the highest inhibiting effect on stable population growth parameters. Two extracts, A. graveolens and R. tinctorun were the best choices, because of their immunity on C. carnea as a biological control agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pesticides
  • Chrysoperla carnea
  • Agonoscena pistaciae
  • Life table
  • Plant extracts
CAPTCHA Image