نویسنده = مسعود احمدزاده
بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج

دوره 23، شماره 1، مهر 1388

10.22067/jpp.v23i1.1891

مهدی اوجی اردبیلی؛ مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه


نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا

دوره 22، شماره 2، فروردین 1387

10.22067/jpp.v22i22.1065

روح اله شریفی؛ مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ وحید فلاح زاده