نویسنده = سید حسن مرعشی
مطالعه بیان ژن‌های SUT1، Chi3 و CYP1 در گوجه‌فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 167-174

10.22067/jpp.v29i2.50134

محمدرضا فیاض؛ سید حسن مرعشی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ منصوره کرمانی


واکنش ژنوتیپ‌های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق‌زدگی Ascochyta rabiei

دوره 28، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 242-249

10.22067/jpp.v28i2.40001

حمیدرضا کاوسی؛ جواد مظفری؛ سید حسن مرعشی؛ عبدالرضا باقری


تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

دوره 26، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/jpp.v26i1.12722

رباب قهرمان زاده؛ سید حسن مرعشی؛ کلمنس ون دی ویل؛ سعید ملک زاده؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ رنه اسمالدرز