نویسنده = سارا قارونی کاردانی
پراکنش و تحلیل تبارزایی ویروس برگ بادبزنی مو در باغات انگور استان خراسان رضوی بر‌اساس پروتئین پوششی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 421-431

10.22067/jpp.2021.68789.1010

سارا قارونی کاردانی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ فاطمه آزاد دیسفانی


مشخصات الکترون میکروسکوپی معده در بیوتیپ B سفیدبالک Bemisia tabaci ناقل بگوموویروس‌ها

دوره 33، شماره 3، دی 1398، صفحه 281-288

10.22067/jpp.v33i3.81507

مریم رستگار؛ مرتضی الهیاری؛ سارا قارونی کاردانی


ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2545

فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ سارا قارونی کاردانی


شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

دوره 23، شماره 1، مهر 1388

10.22067/jpp.v23i1.1876

سارا قارونی کاردانی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ فاطمه طبسی نژاد