نویسنده = کبری مسلم خانی
ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ‌سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله‌های سیب‌زمینی ایستگاههای قرنطینه‌ای ایران

دوره 31، شماره 2، تیر 1396، صفحه 277-283

10.22067/jpp.v0i0.57217

امه هانی نبوی چاشمی؛ ساره بقائی راوری؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ کبری مسلم خانی؛ وحید جهانبخش


مشکلات پیش روی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR

دوره 29، شماره 4، دی 1394، صفحه 624-917

10.22067/jpp.v29i4.45988

کبری مسلم خانی؛ ساره بقائی راوری؛ پژمان خدایگان


بررسی وجود آلودگی درونی بیمارگر Erwinia amylovora در درختان سیب فاقد علائم بیماری

دوره 29، شماره 2، تیر 1394، صفحه 206-210

10.22067/jpp.v29i2.26143

کبری مسلم خانی؛ مرتضی همتی؛ حسن حاج نجاری؛ سپیده امین خاکی