مقاله کوتاه پژوهشی تشخیص مولکولی Spiroplasma citri در برخی ارقام مرکبات با استفاده از آزمون PCR در مقایسه با DAS- ELISA

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

Spiroplasma citri عامل بیماری استابورن از عوامل بیماریزای مهم در صنعت مرکبات ایران است. یکی از مهمترین روش های کنترل این بیماری معرفی درختان مادری، مواد تکثیر شونده رویشی و نهالستان های سالم به منظور ممانعت از استقرار منابع آلوده در باغات تازه احداث می باشد. در همین راستا توان ردیابی دو روش تشخیصی ELISA با استفاده از آنتی بادی پلی کلنال و PCR با استفاده از سه جفت آغازگر مختلف مقایسه و بررسی گردید. نتایج، عدم کارامدی روش ELISA در تشخیص آلودگی های پنهان (در گیاهان فاقد علائم بیماری) و تیتر های پایین بیمارگر را نشان داد و استفاده از این روش تشخیصی در سیستم گواهی سلامت نهال، اشکالات قابل تاملی از جمله واکنش منفی دروغین را به همراه خواهد داشت. آزمون PCR و مشخصا آغازگرP89f/r در مقایسه با دو جفت آغازگر P58-1f/5r و P58-6f/4r در خصوص استرین های ایرانی اعم از جدایه های جنوب و شمال ایران با موفقیت آلودگی را در غلظت های بسیار پایین و در فصول معتدل سال ردیابی می نماید. در این بررسی با استفاده از آزمون PCR و آغازگر P89f/r، از بین 350 نهال از ارقام مختلف مرکبات، 6/4 درصد آن ها که فاقد علائم تیپیک بیماری بودند، آلوده تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Diagnosis of Spiroplasma citri in Citrus Cultivars, Using PCR-based Assay in Compare with DAS-ELISA :Brief report

نویسندگان [English]

  • C. Moslemkhani
  • R. Shahbazi
چکیده [English]

Spiroplasma citri, the causal agent of stubborn disease has become one of the destructive pathogen of citrus industry in Iran. One of the most important strategies for control of stubborn disease is using S. citri-free mother trees, propagative material and citrus nurseries and disease avoidance in new orchards. In this way, the efficiency of the standardized ELISA with poly clonal antibody and PCR protocol with three different primer pairs was assessed. The results revealed that ELISA was not able to detect low titre of infection (in symptomless samples) so using ELISA techniques in certification system was not recommended and has significant problem such as false negative reaction. PCR method and specially P89f/r primers in compare with two other primers P58-1f/5r and P58-6f/4r was able to detect low titre of north and south strains of pathogen in moderate seasons. Out of a total 350 samples screened for presence of S. citri by the PCR method only 4/6 % showing positive results in symptomless samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiroplasma citri
  • Detection
  • PCR
  • ELISA
  • Citrus
CAPTCHA Image