نویسنده = شهرام نظری
تعداد مقالات: 3
1. مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 328-336

10.22067/jpp.v30i2.46562

رضا دیهیم فرد؛ شهرام نظری؛ محمدعلی ابوطالبیان


2. برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 144-153

10.22067/jpp.v29i1.39402

شهرام نظری؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ اسکندر زند؛ رضا دیهیم فرد؛ جواد فرجی


3. مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف های هرز ذرت

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 459-466

10.22067/jpp.v27i4.29889

شهرام نظری؛ فائزه زعفریان؛ اسفندیار فرهمندفر