نویسنده = محمود رضا کریمی شهری
پراکنش و تحلیل تبارزایی ویروس برگ بادبزنی مو در باغات انگور استان خراسان رضوی بر‌اساس پروتئین پوششی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 421-431

10.22067/jpp.2021.68789.1010

سارا قارونی کاردانی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ فاطمه آزاد دیسفانی


بررسی اثر چند قارچ کش مهم بر روی رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ‌های مولد اسکای مو در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 254-262

10.22067/jpp.v28i2.40009

عالیه رضائی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ مجید هاشمی؛ نگار قزل سفلو؛ ویدا دهواری