بررسی اثر چند قارچ کش مهم بر روی رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ‌های مولد اسکای مو در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

بیماری اسکای مو (زوال مو) بیماری مهمی است که هر ساله خسارت زیادی را به تاکستان‌های اکثر مناطق جهان وارد می سازد. این بیماری در کشور‌های دارای آب و هوای مدیترانه‌ای بیشتر شایع است. اسکا یک بیماری مرکب است که دارای علایم مشخصی در باغات انگور بوده و تاکنون عوامل بیماریزای قارچی متعددی در استان خراسان شمالی برای این بیماری گزارش شده است که مهمترین آنها Phaeoacremonium iranianum(Phi) ،Fomitiporia mediterranea(Fmed) وPhaeomoniella chlamydospora(Pch) می باشد. این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی با سیزده قارچکش شامل بنومیل،کربوکسین-تیرام، تبوکونازول، پنکونازول، فوزتیل آلومینیم، مانکوزب، متالاکسیل_مانکوزب، کربوکسین، تیوفانات متیل+تیرام، پروپیکونازول، اگریفوس، ارتیوا و ارسنیت سدیم در ٨ غلظت ١٠٠، ١٠، ٣، ٢، ١، ٢/٠ ، ١/٠ و صفر بر روی رشد میسلیوم و نیز جوانه زنی اسپور قارچهای Pch و Phi در دو آزمایش جداگانه مطالعه شد. این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار صورت گرفت. ترکیب ارسنیت سدیم بیشترین تاثیر بر بازدارندگی از رشد میسلیوم سه قارچ مولد بیماری اسکا داشت و پس از آن قارچکشهای کربوکسین تیرام وبنومیل به ترتیب برای قارچهای Fmedو دو قارچ Pchو Phi تاثیر خوبی در ممانعت از رشد میسلیوم داشته و قارچکشهای اگریفوس و ارتیوا دارای کمترین اثر بودند. همچنین غلظتهای قارچکشی10،100 و 3 پی پی ام دارای بیشترین کارائی بودند.نتایج حاصل از اثرات قارچکشی بر ممانعت از جوانه زنی اسپورهای دو قارچ Pchو Phi نشان داد که قارچکشهای ارسنیت سدیم با 51/87 درصد و تیوفانات متیل‌تیرام با 93/85 درصد ممانعت، بیشترین تاثیر و قارچکش اگریفوس (55/20درصد) کمترین اثر بر جوانه زنی اسپور را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fungicides on Germination and Growth of Fungi Associated with Esca Disease of Grapevine in Vitro

نویسندگان [English]

  • A. Rezaie
  • Mahmoud Reza Karimishahri
  • M. Hashemi
  • N. Ghezelseflo
  • V. Dehvari
چکیده [English]

Esca of grapevine is a serious and injurious disease in grape-growing all over the world, for which no effective control exists. The presented research ,in two separate experiments ,thirteen fungicides (benomyl, thiophanate-methyl thiram, mancozeb, fosetyl-Al, metalaxyl mancozeb, caboxin thiram, ortiva, topas, penconazole , tebuconazole ,propiconazole, sodium arsenate, agri-fos ) were evaluated for their in vitro effects on conidial germination and mycelia growth of Phaeoacremonium iranianum(Phi), Phaeomoniella chlamydospora (Pch) and Fomoitiporia mediterranea (Fmed) , the most causal agents of esca diseases of grapevine in north Khorassan province. Those experiments were tested in a completely randomized design with factorial arrangement and three replications. For each fungicides eight concentrations (0,0.1,0.2,1,2,3,10,100) were assessed. The different fungicides were added to MEA in order to achieve the experimental concentrations. Mycelial plugs of each pathogen were transferred to the center of the fungicide amended plates. After 10 days, the daily growth rate relative to the unamended control was estimated. The results showed that sodium arsenate was found to be the most effective fungicide in inhibiting the colony growth of three associated fungi of esca followed by carboxin thiram and benomyl against Fmed and two other pathogens respectively. Meanwhile Agri-fos and ortiva were less effective. Additionally, Conidial suspensions (5x105 conidia ml-1) of both pathogens Pch and Phi were exposed to 3ppm concentration of the different fungicides. After 24 hours, the percent conidia germination relative to the control treatment was assessed. Sodium arsenate(87.51%) and thiophanate-methyle thiram (85.93%) were highly effective on suppression spore germination. Meanwhile Agri-fos (20.55%) showed less performance in reducing spore germination of two pathogens

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungicides
  • Esca
  • Grapevine
CAPTCHA Image