کارآیی فلوروکسی پیر در مقایسه با پهن برگ‌کش‌های رایج علیه علف‌های هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش ، بخش تحقیقات علف های هرز ، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 مربی پژوهش ، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز

5 استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع

6 استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع

چکیده

به منظور ارزیابی ‏فلوروکسی­پیر در کنترل علف­های هرز پهن برگ آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در مناطق کرج، شهریار، اهواز، شیراز و گنبدکاووس طی سال زراعی 97-1396 اجرا شد. تیمارها شامل کاربرد علف­کش­های توفوردی+ام­سی­پی­آ (5/1 لیتر در هکتار توفوردی کمبی­فلوئید)، تری بنورون متیل ( 20 گرم در هکتار گرانستار 75%)، مزوسولفورون‌متیل+ یدوسولفورون متیل سدیم+ دیفلوفنیکان+ مفن‌پایر‌دی‌اتیل (6/1 لیتر اتللو 6%)، مکوپروپ پی-دیکلوپروپ­پی+ام­سی­پی­آ (5/2 لیتر در هکتار دوپلسان سوپر60 %)، بروموکسینیل+ام­سی­پی­آ (5/1 لیتر در هکتار برومایسید ام­آ 40%)، توفوردی+ دایکامبا (8/0 لیتر در هکتار دیالان سوپر 4/34%)، تریاسولفورون+دایکامبا (165 گرم در هکتار لینتور %70)، بازاگران+ دیکلوپروپ (2 لیتر در هکتار بازاگران دی­پی6/56%)، بروموکسینیل+ توفوردی (5/1 لیتر بوکتریل یونیورسال 56%) و علف­کش جدید فلوروکسی­پیر (5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار) بود. نتایج نشان داد فلوروکسی­پیر در مقدار 2 تا 5/2 لیتر در هکتار قادر به کنترل معنی­دار بیش از 80 درصد بیشتر علف­های هرز پهن برگ گندم بود و علاوه بر این برخی از گونه‌های پهن برگ را که توسط سایر پهن برگ‌کش‌های متداول کنترل نشده و یا به سختی کنترل می‌شوند نظیر پنیرک (Malva neglecta)، دم عقربی (Scorpiurus muricatus)، بی تی راخ (Galium tricurnatum)، گل گندم (Centaurea depressa) و سیزاب ایرانی (Veronica persica) را به خوبی کنترل کند. اما برای کنترل علف هرز سمجی نظیر ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گشنیزک (Bifora testiculata) مقدار 5/2 لیتر در هکتار و رسیدن به عملکرد مطلوب در این محصول زراعی قابل توصیه است. هیچ یک از علف‌کش‌های آزمایش باعث خسارت ظاهری به گندم در مناطق مختلف آزمایش نشدند. با توجه به این که این علف­کش متعلق به گروه علف­کش­های شبه اکسینی از خانواده پیریدین کاربوکسیلیک اسید است و با بسیاری از از پهن برگ‌کش‌های مزارع گندم از لحاظ نحوه اثر متفاوت است به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت به علف­کش­ها می‌تواند توصیه مناسبی برای این منظور نیز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Fluroxypyr Compared with Common Broadleaf Herbicides in the Wheat Fields

نویسندگان [English]

 • M Minbashi Moeini 1
 • M.H, Hadizadeh 2
 • M.R. Karaminejad 3
 • H Sabet Zangeneh 4
 • M Jamali 5
 • A, Haghighi 6
1 Associate professor , Weed Research Department Iranian Research Institute of Plant Protection , Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Khorasan-e-Razavi, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran
3 Research Associate respectively, Iranian Research Institute of Plant Protection , Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
4 Research Associate of Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Khuzestan, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahwaz, Iran
5 Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Fars, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran.
6 Assistant professor of Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Golestan, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gonbad, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Plant Protection Organization (PPO) has registered 22 commercial herbicides formulations for weed control of wheat, barley and triticale in Iran. Among these herbicides, sixtheen herbicides introduced act as two proposed or only for broadleaved weeds. Their active ingredients including acetolactate synthase (ALS) enzyme inhibiting groups, synthetic-auxin groups,a photosynthetic inhibitor of photosystem II, and pigment synthesis inhibitor groups (Tomlin, 2009). Previous studies show that existing weed species do not similarly respond to herbicides and therefore the percentage control of some of the weed species is lower than the other species (Ohadi, 2010). These hard-to-control weeds are naturally tolerant to herbicides or may be developing resistant to one mode of action. Thus, we need new herbicides to suppress such weeds. The aim of this work was to find the best chemical treatments against weeds in wheat production based on using the new herbicide fluroxypyr and comparing their efficacy with commonly registered herbicides in the major wheat growing areas of Iran.
Material and Method
A field study was conducted in four regions of Iran, including Karaj, Shahryar, Ahwaz, Shiraz, and Gonbad during 2017-2018 growing season. The statistical layout was a completely randomized block design with four replicates. Ten herbicides in 12 treatments were 2,4-D+MCPA (U46-Cambi fluid® 67.5%SL, 1.5 1 L ha-1), Mecoprop-p + Dichloprop-p + MCPA (Duplosan super® 60% SL , 1 L ha-1), Bromoxynil + MCPA (Bromicide® 40% EC, 1.5 L ha-1), Tribenuron-methyl (Granstar® 75% DF, 20 gr ha-1), Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-methyl sodium+ Diflufenican+Mefenpyre-diethyl (Othello® 75% WG, 1.6 L ha-1), 2,4-D + Dicamba (Dialant super® 46.4 SL, 0.8 L ha-1), Triasulfuron + Dicamba (Lintur® 70% WG, 165 gr ha-1), Bromoxynil + 2,4-D (Buctrile Univeral® 56% EC 1.5 L ha-1), Dichloprop+bentazone (Basagran DP 56.6% SL, 2 L ha-1) and the new herbicide Fluroxypyr with th recommended doses (Kavin Flurox® 20% EC 1.5, 2 and 2.5 L ha-1). An unweeded treatment served as controls. Weed density and weed dry weight for each plot were measured four weeks after the last application the herbicides.  Wheat was harvested from six m2 of each plot after removing border plots. Wheat grain yield was determined after adjusting the moisture level of grain to 14 %. Data from each region were subjected to statistical analysis using SAS/STAT® statistical software and the means were separated by Duncan (α=5%).
Results and Discussion
The results showed a diverse spectrum of weeds (14 species) at the experimental locations. Descuriania Sophia was dominant in two tested locations Karaj and Shiraz. The next dominant weed species were Galium aparine L., Conringia orientali and Centaurea depressa M.B. were present dominantly in Shiraz. Polygonum aviculare, Fumaria vailantii and Veronica persica were present in Karaj. Lepyrodiclis holosteoides as a noxious weeds, were dominant only in Shahryar. Malva neglecta and Scorpiurus muricatus were in Ahwaz and Bifora testiculata was dominat in Gnbad. Across the experimental locations, fluroxypyr was efficient at 2-2.5 L ha-1 concentrations for weed control (85.77 to 90.68%). However, when applied at dosage of 1.5 L ha-1, total weed control efficiency was lower (80.75%). Bromoxynil + 2,4-D (85.43%) , Dichloprop-p + Bentazon (83.98%) were the most efficient after fluroxypyr. Mecoprop-p + Dichloprop-p + MCPA and Bromoxynil + MCPA with 80% average efficiency controled weeds in all the locations. Triasulfuron + Dicamba and 2,4-D + Dicamba were inefficient in weed control (67.75 and 68.22% , respectively) across all locations. These findings were in agreement with the results of some previous studies (Minbashi and Saeedi, 2019, Minbashi et al. 2020). Lepyrodiclis holosteoides with average control of 63.68% and CV= 23.98% was the most difficult-to-control weed in this experiment. Other weeds beside that were Scorpiurus muricatus, Polygonum aviculare, Malva neglecta and Bifora testiculata identified as difficult-to-control weeds. None of herbicides showed visual injury symptoms on wheat.
Conclusion
According to these experiments, we found that the Fluroxypyr (2-2.5 L ha-1) as new candidate herbicide showed good to excellent (85%-100%) weed control efficiency averaged in the all experimental locations and it could be recommended to be used in wheat field after registration process. Due to environmental concern, it should be applied at lower doses for non-difficult-to-control weeds. We found that Bromoxynil + 2,4-D was the most efficient next herbicide after fluroxypyr and Triasulfuron + Dicamba as an unefficient herbicide overall. L. holosteoides as the most hard-to-control weed was controlled only by upper dose (2.5 L ha-1) of new herbicide. Other difficult-to-control weed species were Scorpiurus muricatus, Polygonum aviculare, Malva neglecta and Bifora testiculata.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Density
 • Difficult-to-control
 • Dry weight
 • Spectrum
 • Visual injury
 1. Anonymous. (1986). Starane herbicides: Technical information: Technical data sheet. Midland, Ml, USA: Dow Chemical Co. 8 Pp.
 2. Anonymous. (2015). Buctril Universal. Published by Bayer CropScience. AG: Monheim, Germany. p. 165-200.
 3. Boatman, N., & Bain, A. (1992). Evaluation of quinmerac and fluroxypyr against hedgerow flora and uncommon arable weeds. Tests of Agrochemicals and Cultivars 13: 42-43.
 4. Brown, H.M. (1990). Mode of action, crop selectivity, and soil relations of the sulfonylurea herbicides. Pesticide Science 29: 263-281. https://doi.org/10.1002/ps.2780290304.
 5. Cheng, L. (2015). The synergism of chemical herbicides and Aureobasidium pullulans for control cleavers (Galium aparine L.) in wheat. Agricultural Science & Technology 16(7): 1484.
 6. Chorbadjian, R., & Kogan, M. (2002). Interaction between glyphosate and fluroxypyr improve mallow control. Crop Protection 21(8): 689-692. https://doi.org/10.1016/S0261-2194(02)00026-1.
 7. Coleman, M., Kristiansen, P., Sindel, B., & Fyfe, C. (2019). Marshmallow (Malva parviflora): Weed management guide for Australian vegetable production. University of New England 12 Pp.
 8. Culhavi, C.D., & Manea, D. (2011). Controling Convolvulus arvensis in grain maize and winter wheat in Banat (Romania). Research Journal of Agricultural Scince 43: 21-27
 9. D'Souza, D., Black, I., & Hewson, R. (1993). Amidosulfuron-a new sulfonylurea for the control of Galium aparine and other broad-leaved weeds in cereals. In Brighton crop protection conference, weeds. Proceedings of an international conference, Brighton, UK, 22-25 November 1993. 567-572.
 10. Domaradzki, K., & Kieloch, R. (2009). Possibilities of weed control in spring cereals by herbicides applied at reduced rates. Polish Journal of Agronomy 20: 9-14.
 11. Gunsolus, J.L., & Curran, W.S. (1991). Herbicide mode of action and injury symptoms. Order 612: 625-817.
 12. Hill, A., Courtney, A., & Harvey, B. (1996). An assessment of the possible reasons for differential tolerance to fluroxypyr in selected populations of Galium aparine. Weed Research 36(1): 15-20. https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.1996.tb01796.x.
 13. Hofmann, B., & Pallutt, B. (1989). Studies on the control of Galium aparine L. with SYS 67 Gebifan, SYS 67 Gebifan+ Basagran as well as tank mixes of these herbicides with bercema-Bitosen N or ammonium nitrate with urea solution. Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz in der DDR 43(9): 180-183.
 14. Liebman, M., Mohler, C.L., & Staver, C.P. (2001). Ecological Management of Agricultural Weeds. Cambridge University Press. Cambridge, 548 Pp.
 15. Lovegrove, A., Lutman, P., & Thornton, M. (1985). Investigations into the control of cleavers (Galium aparine) with several pre-and post-emergence herbicides in winter cereals. Aspects of Applied Biology 9: 205-211.
 16. Manam, M., S., Sturzu, O., & Bodescu, F. (2010). Efficiency and selectivity of various herbicides applied to the different stages in weed fighting and their influence on the yield of the distinct varieties of wheat. Annals of the University of Craiova, Series Agriculture XL (1).
 17. MacDonald, R., Swanton, C., & Hall, J. (1994). The basis for the selective action of fluroxypyr. Weed Research 34(5): 333-344.  https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.1994.tb02002.x.
 18. MacDonald, R.T., Hall, J.C., O'Toole, J.J., & Swanton, C.J. (1993). Field bindweed (Convolvulus arvensis) control with fluroxypyr. Weed Technology 7(4): 966-971. https://doi.org/10.1017/S0890037X00038094.
 19. Manea, D.N., Pet, I., Inciu, A.A., & Stef, R. (2010). Control of horse thistle (Cirsium arvense Scop.) in winter wheat crop. Research Journal of Agricultural Science 47: 82-89.
 20. Minbashi, M., & Saeedi, H. (2019). Management of False jagged-ckickweed (Lepyrodiclis holosteoides) Fenzl ex Fisch. & C.A. Mey.) In wheat and canola fields. Applied instruction (Reg. No.55750). Iranian Research Institute of Plant Protection. 7Pp. (In Perseian)
 21. Minbashi Moeini, M., Hadizadeh, M.H., Baghestani, M.A., Veisi, M., & Jamali, M. (2020). Efficacy of bromoxynil+ 2, 4-D (Buctril Universal 56% EC) as broadleaf weed killer in the wheat fields of Iran. Journal of Plant Protection 34(4): 485-499. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22067/JPP.2022.74981.1074.
 22. Minbashi Moeini, M., et al. (2008). Analytical approach to weed management of irrigated wheat fields of Iran (from 2000 to 2005). in 2nd National Weed Science Congress, 29 & 30 January. Mashhad. 90.
 23. Mirkamali, H. (2000). Weeds of Iranian wheat fields. Agricultural education publication. Karaj, Iran, 268 Pp.
 24. Montazeri, M., Zand, E., & Baghestani, M.A. (2005). Weeds and their control in wheat fields of Iran. Agricultural Research and Education Organization Press. Tehran.
 25. Mottaghi, S., Akbari, G.A., Minbashi, M., Allahdadi, I., & Zand, E. (2013). Evaluation of weed density, diversity and structure in irrigated wheat fields in different climates of Iran. Journal of Agroecology 3(2): 15-34. (In Persian)
 26. Mousavi, M.R. (2008). Weed control, fundamentals and methods. Marze Danesh Press. Tehran, 491 Pp.
 27. Nosratti, I., & Mohammadyari, A. (2019). First report of multiple resistance in Galium aparine to ALS-inhibiting and auxin analog herbicides in Kermanshah, Iran. Planta Daninha 37: 1-9. https://doi.org/10.1590/S0100-83582019370100084.
 28. Nourbakhsh, S. (2019). List of important pests, diseases and weeds of major agricultural products, chemicals and recommended ways for their control. Plant Protection organization, Ministry of Jihad-e Agriculture. Tehran, Iran, 208 Pp. (In Persian)
 29. Ohadi, S., Alizadeh, H., & Mashhadi, H. (2010). Wheat seeds infestations to weed seeds before and after cleaning process. in The 3rd Iranian Weed Congress. Babolsar, Iran. 637-640. (In Persian with English abstract)
 30. Papapanagiotou, A., Damalas, C., Bosmali, I., Madesis, P., Menexes, G., & Eleftherohorinos, I. (2019). Galium spurium and G. aparine resistance to ALS-inhibiting herbicides in northern Greece. Planta Daninha 37: 1-12.
 31. Powels, S.B., Preston, C., Bryan, I.B., & Jutsum, A.R. (1997). Herbicide resistance: impact and management. Advances in Agronomy 58: 57-93. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60253-9.
 32. Sanders, G., & Pallett, K. (1987). Comparison of the uptake, movement and metabolism of fluroxypyr in Stellaria media and Viola arvensis. Weed Research 27(3): 159-166. https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.1987.tb00749.x.
 33. Sanders, G., & Pallett, K. (1987). Physiological and ultrastructural changes in Stellaria media following treatment with fluroxypyr. Annals of Applied Biology 111(2): 385-398. https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1987.tb01466.x.
 34. Sandral, G.A., Dear, B.S., Pratley, J.E., & Cullis, B.R. (1997). Herbicide dose rate response curves in subterranean clover determined by a bioassay. Australian Journal of Experimental Agriculture 37(1): 67-74. https://doi.org/10.1071/EA96067.
 35. Snel, M., & Scorer, D. (1986). Fluroxypyr, a flexible herbicide for control of Galium aparine in small grain cereals, an analysis of trial data collected in Germany during the 1984 and 1985 growing seasons. Fluroxypyr, a flexible herbicide for control of Galium aparine in small grain cereals, an analysis of trial data collected in Germany during the 1984 and 1985 growing seasons., 51(2a). 409-420
 36. Tomlin, C.D.S. (2009). The Pesticide Manual (Fifteenth Edition). BCPC (British Crop Protection Council): Hampshire, UK. 1457pp.
 37. Velilla, J. (1997). Use of Starane (fluroxypyr) in citrus orchards to control difficult broad leaf weeds. in 6. Congreso de Malherbologia, Valencia (Espana), 24-26 Nov 1997.
 38. Zadoks, J.C., Chang, T.T., & Konzak, C.F. (1974). A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research 14(6): 415-421.  https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.1974.tb01084.x.
 39. Zand, E., Baghestani, M.A., Soufizadeh S., PourAzar R., Veysi M., Bagherani N., Barjastehe A., Khayami M.M., & Nezamabadi N. (2007). Broadleaved weed control in winter wheat (Triticum aestivum L.) with post-emergence herbicides in Iran. Crop Protection 26(5): 746-752. http://doi:10.1016/j.cropro.2006.06.014.
 40. Zand, E., Mousavi, S.K., & Heidari, A. (2008). Herbicides and methods of their application with approach of optimization and usage decrease. Publication of Jehade Daneshgahi Mashhad Press. Mashad Iran. (In Persian)
 41. Zand, E., Baghestani, M.A., Nezamabadi, N., Mousavi, S.M., & Mousavi, S.K. (2012). Application guide of registered herbicides in Iran, Jihade-e-Daneshgahi Press. Mashhad, Iran, 176 Pp.
 42. Zand, E., Baghestani, M.A., Nezamabadi, N., & saeedi, H. (2013). Controlling lepyrodiclis (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) and londonrocket (Sisymbrium irio L.) by triasulfuron+ dicamba and 2, 4-D + dicamba herbicides. In 2nd National Weed Science Congress, 29 & 30 January. Mashhad. 90. p. 715-719.

 

CAPTCHA Image