بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 اردبیل

چکیده

به منظور بررسی تأثیر علف کش اگزادیارژیل (Top star 30% EC) به صورت پس رویشی در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی، آزمایشی مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل در سال 1392 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با تیمار شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، دو فاکتور و با استفاده از رقم سیب زمینی مرسوم منطقه (آگریا) انجام شد. فاکتور اول، دزهای علف کش اگزادیارژیل در شش سطح 05/0، 1/0، 2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 لیتر ماده مؤثره در هکتار و فاکتور دوم، زمان های مصرف علف کش در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی که در سه مرحله سبزشدن سیب زمینی، استولون زایی و حجیم شدن غده انجام شد؛ همچنین دو تیمار بدون وجین (با علف هرز) و وجین کامل (بدون علف هرز)، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. تجزیه های آماری نشان داد که دزهای اگزادیارژیل و زمان مصرف آن تأثیر معنی-داری بر زیست توده تاج خروس ریشه قرمز (L. Amaranthus retroflexus)، تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides S. Watson.)، کل علف-های هرز و عملکرد کل غده داشت ولی اثرات متقابل آن معنی دار نشد. نتایج نشان داد که کاربرد دز 8/0 لیتر ماده مؤثره در هکتار، زیست توده تاج-خروس ریشه قرمز، تاج خروس خوابیده و کل علف های هرز را توانست به ترتیب 58/80، 74/81 و 16/66 درصد نسبت به شاهد با علف هرز کاهش دهد. اثرات متقابل دزهای اگزادیارژیل و زمان مصرف آن نشان داد که بالاترین درصد کاهش زیست توده سلمه تره (Chenopodium album L.) در دز 8/0 لیتر ماده مؤثره در هکتار مرحله سبز شدن سیب زمینی می باشد. در بین زمان های مصرف اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی، مرحله سبز شدن سیب زمینی، زیست توده تاج خروس ریشه قرمز و کل علف های هرز را به ترتیب 01/60، 51/44 درصد کاهش داد ولی زیست توده تاج خروس خوابیده در مرحله حجیم شدن غده، بالاترین درصد کاهش (49/67 درصد) را حاصل کرد. کاربرد اگزادیارژیل به میزان 8/0 لیتر ماده مؤثره در هکتار در مرحله سبز شدن سیب زمینی، بالاترین عملکرد کل غده در هکتار را ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Oxadiargyl Efficiency on Weed Control of Potato (Solanum tuberosum L.) at Different Growth Stages

نویسندگان [English]

  • E. Samadi Kalkhoran 1
  • M.T. Al-e-Ebrahim 2
1 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Introduction: Potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important root crops in the world. Weed is biotic stress that reduces yield and quality of crops through competition. Chemical weed control seems indispensable and has proved efficient in controlling weeds. Metribuzin and Paraquat are registered herbicides for potato production in Iran which are using early in the growing season. Metribuzin and Paraquat are dual purpose herbicides and destruct photosystem sites of action (Metribuzin is photosystem Ⅱ inhibitor and Paraquat is photosystem Ⅰ inhibitor) which are not control summer weeds. Oxadiargyl belongs to the oxidiazole chemical group and acts as a protoporphyrinogen oxidase inhibitor and primarily has been developed for general weed control in rice and sugar cane. It is commonly used in rice, potato, sunflower, onion, cabbage, chickpea, spanish and lettuce and lavender. Weed control obtained with oxadiargyl at rates above 0.30 kg a.i/ ha was comparable to the standard metribuzin at 1.0 kg a.i/ ha; Oxadiargyl was superior comparing to the standard on Solanum nigrum, a weed of common occurrence in potato plantations, and Panicum subalbidum. The objective of our research was to evaluate the efficacy of Oxadiargyl for weed control and determination of appropriate application time in potato fields.
Materials and Methods: Trials were conducted in Ardabil Agriculture and Natural Resources Research Station during 2013. The factorial experiment with control (with and without weeding) was performed based on randomized complete block design with three replications. Potato cultivar was Agria (common cultivar in Ardabil). The first factor was Oxadiargyl dosages with six levels (0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 Lit a.i/ ha), and the second factor was time of application (at different potato growth stages; potato emergence, stoloning and tuber bulking), as well as two treatments (with and without weeding) were considered as control. Tubers were hand sown on 22th May in rows 75 cm apart and 20 cm on the rows at 10 cm depth. Oxadiargyl was applied by backpack sprayer fitted with 8001 flat fan nozzles. Three weeks after treatment, Weed sampling was carried out by a (0.75× 0.50 m2 quadrate). Tubers were harvested from center row to determine total tuber yield per hectare.
Two three parameter model were fitted to the data including:
Three parameter logistic function ( )
Three parameter sigmoid function ( )
a: maximum weed biomass and total yield, b: The slope and x0 (ED50): the dose causing 50% reduction in weed biomass.
Data were statistically analyzed using SAS 9.1 software and MSTAT-C. Analysis of variance was used to test the significance of variance sources, while Duncan’s Multiple range test (P = 0.05) was used to compare the differences among means.
Results and Discussion: Results showed that maximum reduction percent for redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.), prostrate pigweed (Amaranthus blitoides S. Watson) and total weed biomass achieved by 0.8 lit a.i/ha application. Interaction between oxadiargyl dose and application time showed maximum reduction percent for common lambsqurter (Chenopodium album L.) at 0.8 lit a.i/ha in potato emergence. Alebrahim et al.(2) reported that application of oxadiargyl as pre and post emergence 160 gr/ha reduced biomass of common lambsquarter by 78 and 87 percent, respectively, and oxadiargyl application pre and post emergence 200 gr/ha educed biomass of common lambsquarter by 84 and 93 percent, respectively. Also oxadiargyl application pre and post emergence 240 gr/ha reduced biomass of common lambsqurter by 87 and 94 percent, respectively. Alebrahim et al. (1) reported application of oxadiargyl post emergence 0.4, 0.5 and 0.6 Lit ai/ ha reduced biomass of common lambsqurter 87.75, 93.25 and 94.75 percent respectively. Alebrahim et al., (3) reported greenhouse application of oxadiargyl post emergence 0.1 and 0.6 Lit ai/ ha reduced biomass of common lambsqurter 70.17 and 100 percent respectively. Alebrahim et al., (2) reported that application of oxadiargyl pre and post emergence at 160 gr/ ha reduced biomass of redroot pigweed 76 and 82 percent respectively and applying 200 gr/ ha pre and post emergence reduced redroot pigweed biomass 79 and 90 percent respectively. and 240 gr/ha reduced redroot pigweed biomass 85 and 95 percent respectively. Alebrahim et al., (1) reported application of oxadiargyl post emergence 0.4, 0.5 and 0.6 Lit a.i/ ha reduced redroot pigweed biomass 82.75, 90.75 and 95 percent respectively. Furthermore greeonhouse application of Oxadiargyl post emergence 0.1 and 0.6 Lit a.i/ha reduced biomass of common lambsqurter 65.92 and 100 percent respectively (3). Barb et al., (7) reported application of oxadiargyl 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 and 0.50 kg a.i/ ha reduced total weed biomass 73, 77, 77, 82, 82 and 86 percent 5 week after treatment and 74, 73, 80, 80, 83 and 84 percent 8 week after treatment respectively. Among oxadiargyl application time at different potato growth stages, potato emergence reduced redroot pigweed and total weed biomass 60.01 and 44.51 percent respectively as compared to control (weedy); also tuber bulking reduced Prostrate pigweed biomass 67.49 percent as compared to control (weedy). Application of 0.8 Lit a.i/ ha and potato emergence stage produced maximum total tuber yield per hectare. Alebrahim et al., (1) reported potato tuber yield 27.60, 32.30 and 35.3 ton/ha while oxadiargyl applied 0.4, 0.5 and 0.6 Lit a.i/ ha pre emergence and 33.17, 35.93 and 36.85 ton/ha while applied 0.4, 0.5 and 0.6 Lit a.i/ha post emergence.
Conclusion: Results showed that maximum reduction percent for redroot pigweed, prostrate pigweed and total weed biomass was achieved by 0.8 lit a.i/ha application. Interaction between herbicide dose and application time showed 0.8 lit a.i/ha at potato emergence reduced common lambsquarter biomass 87.94 percent. Application of oxadiargyl at potato emergence stage reduced redroot pigweed and total weed biomass and increased total tuber yield. However suggested to carry out the experiment over several years, to evaluate potato tolerance of varieties to Oxadiargyl and the effectiveness of other herbicides mixing with Oxadiargyl for future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dose – response
  • Potato tuber yield
  • Weed biomass
  • Weed control
1- Alebrahim M.T., Rashed Mohassel M.H., Wilkakson S., Baghestani M.A., and Ghorbani R. 2011. Evaluatin of 6 unregistered herbicides efficacy in Iran potato fields and herbicide relation to cytochromes P450 mono- oxygenase enzyme. Ph.D. thesis Ferdowsi, University of Mashhad, Iran. (In Persian with English abstract).
2- Alebrahim M.T., Majd R., Rashed Mohassel M.H., Wilkakson S., Baghestani M.A., Ghorbani R., and Kudsk P. 2012. Evaluating the efficacy of pre and post emergence herbicides for controlling Amaranthus retroflexus L. and Chenopodium album L. in potato. Crop Protection, 42: 345- 350.
3- Alebrahim M.T., Rashed Mohassel M.H., Wilkakson S., Baghestani M.A., Ghorbani R., and Serajchi M. 2013. Evaluating of some herbicides for common lambsquarter and postrate pigweed control in potato fields. Electronic Journal of Crop Production, 6(1): 19-37.
4- Angelova D., and Lambev H. 2011. Research effect of application of herbicides raft 400 SC for growing of lavender. Agricultural Science and Technology, 3(3): 235-236.
5- Anynomuse. 2013. Meteorological organization Ardabil. Available at www. Ardebilmet.ir.
6- Auskarniene O., Psibisauskiene G., Auskalnis A., and Kadzys A.K. 2010. Cultivar and plant density influence on weediness in spring barely crops. Zemdirbyste Agriculture, 97: 53- 60.
7- Barbe C., Seeruttun S., and Gaungoo A. 2001. Oxadiargyl: A New preemergence herbicide recommended in potato in Mauritius. Food and agricultural research council, Reduit, Mauritius, 135-138.
8- Baziramakenga R., and Leroux G.D. 1994. Critical period of quackgrass (Elitrigia repens) removal in potato (Solanum tuberosum L.). Weed Science, 42:528-533.
9- Callihan R.C., and Eberlein C.V. 1991. Metribuzin for weed control in potatoes. Moscow, ID: university of Idaho cooperative extension system, Current information series (CIS), 291: 4.
10- Camire M.E., Kubow S., and Donnelly D.J. 2009. Potatoes and human health. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 49: 823-840.
11- Dickmann R., Melgarejo J., Loubire P., and Montagnon M. 1997. Oxadiargyl: a novel herbicide for rice and sugar cane. Brighton Crop Protection Conference: Weeds, 1: 51-57.
12- Dofolice M. 2000. Critical period weed interference in corn and proper timing of herbicide programs. Division of agriculture and natural resources, university of California, 9 Pp.
13- Doland W.W., Kitchen N.R., and Sudduth K.A. 2001. Between- row moving+ banded herbicide to control annual weeds and reduced herbicide use in no- till soybean (Glycin max) and corn (Zea mays). Weed Technology, 15: 576-584.
14- Friesen G.H., and Wall D.A. 1984. Response of potato (Solanum tuberosum L.) cultivars to metribuzin. Weed Science, 32: 442-444.
15- Ghadiri H. 2004. Weed science, principles and methods. Shiraz university press. 700 Pp.
16- Hasanuzzaman M., Ali M.H., Alam M.M., Mujahid A., and Kazi Fakhrul A. 2009. Evaluation of Preemergence herbicide and hand Weeding on the Weed Control efficiency and performance of transplanted Aus Rice. American - Eurasian Journal of Agronomy, 2 (3): 138-143.
17- Holms L.G., Placknett D.L., Panco J.V., and Herberger J.P. 1997. Chenopodium album L. chenopodiaceae, goosefoor family. Page 84- 91 in the world weeds: distribution and ecology Honolulu, Madison, 71- 92 pp.
18- Hutchinson P.J.S., and Eberlein C.V. 2003. Weed management. In J. C. Stark and S. L. Love, eds. Potato production systems.Moscow, ID: University of Idaho Agricultural communications, Pp: 240-283.
19- Hwang I.T., Hong K.S., Choi J.S., Kim H.R. Jeon D.J., and Cho K.Y. 2004. Protoporphyrinogen IX-oxidizing activities involved in the mode of action of a new compoundN- [4- chloro- 2- fluoro- 5- {3- (2fluorophenyl)- 5- methyl -4, 5 ihydroisoxazol -5- yl- methoxy}- phenyl]- 3,4,5,6 tetrahydrophthalimide. Pesticide Biochemistry and Physiology, 80: 123–130.
20- Ivany J.A. 2002. Control of quackgrass (Elytrigia repens) and broadleaf weeds and response of potato (Solanum tuberosum L.) cultivars to Rimsulfuron. Weed Technology, 16: 261-266.
21- Kahramanoglu I., and Uygur F.N. 2010. The Effects of Reduced Herbicide Dosages on Weed Infestation of Reduced Doses and Application Timing of Metribuzin on Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and Wild Mustard (Sinapis arvensis). Turkish Journal Agriculture and Forestry, 34: 467-474.
22- Kathiresan R.M., Gnanavel L., Jayakanth U.V., Arulchezlian M.P., Anbhazhagon R., and Pandamapriya S.P. 2004. Bioefficiency and phytotoxicity of oxadiargyl in onion (Allium cepa var. aggregatum). Indian Journal of Weed Science, 36 (3&4): 236-238.
23- Lesnik M. 2003. The impact of maize stand density on herbicide efficiency. Plant Soil Environment, 49: 29–35.
24- Lutman P.J.W., Bowerman P., Palmer G.M., and Whytock G.P. 2000. Predication of competition between oilseed rape and Stellaria media. Weed Research, 40: 255-269.
25- Mehdinezhadeh K., Mehdinezhadeh M., and Shariafi Feyzabadi F. 2011. The evaluation of toxic effects of Oxadiargyl (Top star) different doses rice fields in the green alga Scendesmus water resource. Journal of biology science. 5(2): 95-105. (in Persian with English abstract).
26- Moseley C., and Hatzios K. 1993. Uptake, Translocation and metabolism of Clorimuron in Corn (Zea mayz) and Morningglory (Ipomea spp). Weed Technology, 7: 343-348.
27- Musavi M.R. 2001. Integrated weed management. Miad press. 468 Pp.
28- Nice G., Johnson B., and Bauman T. 2003. Herbicide application timing for Corn, Soybean and Wheat. www.btny.Purdue.edu/weedscience.
29- Nikolova V., and Baevag G. 2000. Effect of oxodiorgyl on the weeds of (Allium cepa L.) and soil biological activity. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 6 (5): 533-537.
30- Nojavan M. 2001. Principles of control weed. Orumieh university press. 432 Pp.
31- Patel B.D., Patel V.J., Patel J.B., and Patel R.B. 2006. Effect of fertilizers and weed management practices on weed control in chickpea (Cicer arietinum L.) under middle Gujarat conditions. Indian Journal Crop Science, 1(1-2): 180-183.
32- Phillip R.F., and Hingston L.T. 2011. Evaluation of oxadiargyl herbicide in various Astralian horticultural crops.14th Australian Weeds Conference, 6-9 september. 2004. Australia, 230- 231.
33- Rahnemaie R., Mahmoudi M., Soufizadeh S., Malakouti M.J., and Eshaghi A. 2011. Residual Effect of Thiobencarb and Oxadiargyl on Spinach and Lettuce in Rotation with Rice. Journal Agriculture Science Technology, 13: 785-794.
34- Rajcan I., and Swanton C.J. 2001. Understanding maize –weed competition: resource competition, light quality and the whole plant. Field Crop Research, 71: 139-150.
35- Ripparini G., Paci F., and Marchi F. 2000. The weeding of cabbage. Informatore Agraria, 50 : 69-74.
36- Robinson D.k., Monks D.W., and Monaco T.J. 1996. Potato (Solanum tuberosum L.) tolerans and susceptibility of eight weeds to Rimsulfuron with and without metribuzin. Weed Technology, 10: 29-34.
37- Roychodhury S., Brahmachari K., Deb R., and Mandal S.S. 2011. An integrated approach to manage weeds in groundnut- upland rice-potato cropping sequence. Journal of Crop and Weed, 7(1): 120-123.
38- Seefldet S.S., Jensen J.E., and Fuerft E.P. 1995. Log-logistic analysis of herbicide dese- response relationship. Weed Technology, 9: 218-225.
39- Siva Sankar K., and Subramanyam D. 2011. Weed flora and yield of Sunflower (Helianthus annuus L.) as influenced by pre- and post- emergence application of herbicide. Indian Journal of Weed Science, 43(1-2):105-109.
40- Tollenaar M., Missanka S.P., Aguilera A., Weise S.F., Weisw F., and Swanton C.J. 1999. Effect of weed interference and soil nitrogen on four maize hybrids. Agronomy Journal, 86:569-601.
41- Tracchi G., Loubiere P., and Montagnon M. 1997. Oxadiargyl a novel herbicide for sunflower and vegetables. Brighton crop protection conference: weeds, 2: 885-889.
42- Uchino H., Iwama K., Jitsuyama Y., Ichiyama K., Sugiura E.R.I., Yudate T., Nakamura S., and Gopal J.A.I. 2012. Effect of interseeding cover crops and fertilization on weed suppression under an organic and rotational cropping system Stability of weed suppression over years and main crops of potato, maize and soybean. Field Crops Research. 127: 9–16.
43- Urbanowiczu J., Earli chowsk T., and Powirska M. 1998. Influence of some environmental factors on efficiency of new herbicides in growing of potato. Progress in Plant Protection. 38 (2): 688-691.
44- Wall D.A., and Friesen G.H. 1990. Green foxtail (Setaria viridis) competition in potato (Solanum tuberosum L.). Weed Science, 38: 396-400.
CAPTCHA Image