گزارش کوتاه پژوهشی( ردیابی ویروس های عامل موزاییک گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه های شهرستان یزد و تعیین نژاد چند جدایه ی ویروس وای سیب‌زمینی از این میزبان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

2 ولیعصر(عج) رفسنجان

3 دانشگاه ولیعصر رفسنجان

4 مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان یزد

5 اداره حفظ نباتات استان تهران

چکیده

گوجه‌فرنگی یکی از سبزیجات مهم در ایران و بسیاری از کشور ‌هاست. دراین پژوهش برای بررسی پراکندگی ویروس های عامل موزاییک در مزارع و گلخانه های گوجه فرنگی شهرستان یزد، در سال زراعی 91-90، 451 نمونة برگی دارای علایم موزاییک از مناطق عمدة کشت جمع آوری شد. برای شناسایی ویروس های مذکور از آزمون های DAS-ELISA و ACP-ELISA و آنتی بادی های چندهمسانة اختصاصی Potato virus Y (PVY)، Cucumber mosaic virus (CMV)، Tomato mosaic virus (ToMV) و Arabis mosaic virus (ArMV) و آنتی بادی تک همسانه ای جنس پوتی ویروس استفاده شد. درصد آلودگی نمونه‌های جمع آوری شده به ویروس های جنس پوتی ویروس،CMV، PVY، ArMV و ToMV به ترتیب 9/35 درصد،3/11 درصد ، 6/20 درصد، 6/2 درصد و 5/13 درصد بود. بنابراین با توجه به نتایج، PVY ویروس غالب در بین نمونه های جمع آوری شده است. جهت بررسی نوع نژاد جدایه های PVY جمع آوری شده، چهار جدایه از ویروس وای سیب‌زمینی انتخاب شد. پس از استخراج RNA ی کل از جدایه های آلوده، با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی PVY (P1/P2) مربوط به ناحیة پروتئازی P1، یک قطعة 837 جفت بازی تکثیر شد. برای شناسایی نژاد جدایه های مورد بررسی، در آزمون RFLP محصول PCR تحت تأثیر آنزیم برشی HincII قرار گرفت و سپس از جفت آغازگرهای اختصاصی نژاد های PVY استفاده شد. نتایج حاصل از واکنش نشان داد که هر چهار جدایة مورد بررسی متعلق به نژاد NTN هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Brief report) Detection of Viruses Causing Mosaic on Tomato in Fields and Greenhouses of Yazd and strain Determination of Some Tomato Isolates of Potato virus Y (PVY)

نویسندگان [English]

  • S.R. Mirrahimi 1
  • S. Hosseini 2
  • ahmad hosseini 3
  • S.A. Esmailzadeh Hosseini 4
  • E. Mohamadi 5
1 Vali-e-Asr University of Rafsanjan
2 Vali-e-Asr University of Rafsanjan
3
4 Yazd Agricultural and Natural Resources Research Education center
5 Plant Protection Organization of Tehran
چکیده [English]

Tomato is one of the most important vegetables in Iran and throughout the world with crop loss caused by several viruses. This survey was carried out to detect the viruses causing mosaic symptoms on tomato in Yazd city (Iran). A total of 451 samples of tomato leaves showing mosaic symptoms were collected from fields and greenhouses during 2012-2013 growing season. Collected samples were analyzed by DAS-ELISA and ACP-ELISA using Tobacco mosaic virus (TMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Arabis mosaic virus (ArMV) and Potato virus Y (PVY) and Potyvirus genus specific antisera, resulted in positive reaction of 13.5%, 11.3%, 2.6%, 20.6% and 14.5% of symptomatic samples, respectively. According to these results, PVY was determined as the dominant virus among collected samples. To determine the strain of four PVY isolates, a fragment with 837 bp in length of the PVY P1 gene was amplified using P1/P2 primer pair by RT-PCR. Restriction analysis of P1 PCR product using HincII was conducted and two fragments with approximately 400 bp length were produced. Moreover, RT-PCR using PVY strain specific primer pairs revealed that these isolates belonged to NTN group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato
  • Potyvirus
  • DAS-ELISA
  • ACP-ELISA
  • RT-PCR
معصومی ح.، حیدر نژاد ج. و حسینی پور ا. 1388. ارزیابی آلودگی طبیعی ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به ویروس‌های مزارع وگلخانه‌ها در مناطق جنوب شرقی ومرکزی ایران. فصلنامه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 1: 467-473.
2- Boonham N.K., Walsh M., Hims S., Preston J. and Barker I. 2002. Biological and sequence comparisons of Potato virus Y isolates associated with potato tuber necrotic ring spot disease. Plant Pathology, 51:117-126.
3- Chung B.Y.W., Miller W.A., Atkins J.F., and Firth A.E. 2008. An overlapping essential gene in the Potyviridae. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105:5897-5902.
4- Clark M.F., and Adams A.M. 1977. Characteristics of the micro plate method of enzyme- linked Immuno sorbent assay for the detection of plant viruses. Journal of General Virology, 34:475-483.
5- Glais L., Tribodet M., and Kerlan C. 2002. Genomic variability in Potato virus Y: evidence that PVYNWand PVYNTN variants are single to multiple recombinants between PVYO and PVYN isolates. Archives of Virology, 147:363-378.
6- Gulya T., Shiel P., Freeman T., Jordan R., Isakeit T., and Berger P. 2002. Host range and characterization of Sunflower mosaic virus. Phytopathology, 92:694-702.
7- Jones R., Kumar S., and Mackie A. 2003. Potato virus Y. Western Australia Department of Agriculture, 1443-7783.
8- Karimi A.K. 1967. Potato virus diseases. Plant Disease, 3:23-32.
9- Shukla D., Frcnkel M., and Ward C. 1994. Structure and function of the Potyvirus genome with special reference to the coat protein coding region. Canadian Journal of Plant Pathology, 13:178-191.
10- Singh R.P., Valkonen J.P., Gary S.M., Boonham N., Jones R.A., Kerlan C., and Schubert J. 2008. Discussion paper: The naming of Potato virus Y strain infecting potato. Archives of Virology, 153:1-13.
11- Smith K.M. 1931. Composite nature of certain potato viruses of the mosaic group as revealed by the use of plant indicator. Proceeding of Royal Society Biological Sciences, 109:251-267.
CAPTCHA Image